วันพฤหัสบดี ที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ. 2555 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 

 

หลักการและเหตุผล

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์เป็นองค์กรในกากับของแพทยสภา เกิดขึ้นจากข้อบังคับ แพทยสภาว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2543 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายและมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ แพทย์มีการศึกษาหาความรู้ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และตระหนักถึงความสาคัญของการเพิ่มพูน ความรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้ดาเนินกิจกรรมด้านวิชาการเพอื่ให้ บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งโดยตรงและโดยผ่านสถาบันเครือข่ายของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องซึ่งได้แก่ สถาบันหลักและสถาบันสมทบ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 กรรมการบริหารชุดใหม่ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ และ ผู้อานวยการศูนย์ฯท่านใหม่ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ BSC ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ ศ.น.พ. ขึ้นใหม่

พร้อมทั้งได้จัดทาคู่มือกิจกรรมประเภทการศึกษาซึ่งได้มีการปรับปรุงและเพิ่มกจิกรรมที่จะช่วยให้แพทย์ เข้าถึง และหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองได้ง่าย สะดวก รวมทั้งการจัดเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ก็จะทาได้ง่ายขึ้น จาก program ใหม่ version 0.5

การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อชี้แจงประเภทกิจกรรมที่ปรับปรุงและประเภทกิจกรรมที่ เพิ่มขึ้นวิธีการคิดและจัดเก็บรวบรวมคะแนนพร้อมทงั้เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก สถาบันต่างๆของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ และจากสมาชิกแพทย์ ซง่ึ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา งานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของแพทยสภา และบรรลุ วัตถุประสงคข์องการจัดตั้งศูนยก์ารศึกษาต่อเนื่องของแพทย์