12 ตุลาคม 2554


เรื่อง   ขอเลื่อนงานประชุมสัมมนาสถาบันของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
เรียน   ท่านผู้อานวยการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันหลักที่เกี่ยวข้อง


          เนื่องด้วยสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติที่วิกฤต และยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด ดังนั้น เพื่อให้ภาระกิจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยไปก่อน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) จึงต้องขอเลื่อนการประชุมสัมมนาสถาบันหลัก/สมทบของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2554 ณ รพ.วชิระภูเก็ต ออกไปก่อน ทั้งนี้จะแจ้งกาหนดวันประชุมครั้งใหม่ให้ทราบต่อไป เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในการเลื่อนกาหนดการมา ณ ที่นี้


ขอแสดงความนับถือ
พ.อ.(พ.) ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล
ผู้อานวยการศูนย์การศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
แพทยสภา