ชื่อโครงการ              โครงการ การประกวดคำขวัญCME  ครั้งที่ 1
หน่วยงานรับผิดชอบ    ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์  แพทยสภา
โดย คณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
..........................................................................................................................................................................


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์มีคำขวัญที่สร้างกำลังใจ และสะท้อนภาพลักษณ์ของแพทย์ไทย เป็นคำขวัญที่สามารถนำไปใช้ในโอกาสต่างๆได้ ทั้งในและต่างประเทศ
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกแพทย์ได้มีส่วนร่วมในการคิดคำขวัญของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกแพทย์ กว่า 40,000 ท่าน

ระยะเวลาในการจัดการประกวดคำขวัญ CCME
ระหว่าง 15 สิงหาคม 2554 – 10 พฤศจิกายน 2554 

กติกา

  1. ผู้ส่งคำขวัญต้องเป็น สมาชิกแพทยสภา เท่านั้น 
  2. คณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือกคำขวัญจากผู้เข้าประกวด ให้เหลือเพียง 10 คำขวัญ
  3. จากนั้นคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกคำขวัญเพื่อมอบโล่เกียรติยศและของที่ระลึก 3 อันดับแรก และชมเชย

อีก 2 อันดับ

  1. ประกาศผลวันที่ 20 ธันวาคม  2554
  2. มอบโล่เกียรติยศและของที่ระลึก 11 มกราคม 2555 ณ สำนักงาน ศ.น.พ.  แพทยสภา

สถานที่ส่งคำขวัญเข้าประกวด
1.ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ชั้น 7 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (หากส่งทางไปรษณีย์ ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
2. ส่งคำขวัญได้ทาง Web ของ ศ.น.พ.  :  www.ccme.or.th

หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญ
1.เขียนคำขวัญ CCME ที่มีเนื้อหาแสดงให้เห็นความสำคัญ ความภาคภูมิใจ ภาพลักษณ์ของแพทย์ไทย ในเรื่องการเก็บคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
2. ความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด เน้นให้ จำง่าย ติดปาก และ สร้างสรรค์  (คำขวัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) พร้อมคำอธิบายความหมาย
3. ส่งได้มากกว่า 1 คำขวัญ (แต่ขอสงวนของที่ระลึกให้ท่านละ 1 ชิ้น)
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และขอสงวนสิทธิ์คำขวัญที่ส่งมาทั้งหมดให้เป็นของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภา

คำขวัญที่ผ่านการคัดเลือก 3 อันดับแรก
จะได้รับ โล่เกียรติยศและของที่ระลึก จาก ศ.น.พ. อาทิเช่น  อุปกรณ์เพื่อการศึกษา iPad 2, เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประสานงานในการดูแลผู้ป่วยSamsung WAVE II,  เครื่องบันทึกภาพเพื่อการเยี่ยมบ้านSony Cyber Shot
(ของที่ระลึกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากสินค้าหมด หรือมีของที่ดีกว่า ตามความเห็นกรรมการ)

เนื่องจากมีผู้ส่งคำขวัญมามากมายแต่เกือบครึ่งไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษมาด้วย ทำให้คำขวัญดีๆ ที่เข้าตากรรมการ อาจถูกตัดสิทธ์ท่านใดที่รู้ตัวว่าไม่ได้ แปลเป็นภาษาอังกฤษมาด้วย ส่งใหม่ได้และเพื่อเป็นกำลังใจ กรรมการจึงขอเปลี่ยนของที่ระลึกอันดับหนึ่งเป็น iPhone 4  รุ่นยอดนิยม
 
หมายเหตุ
แพทย์ 50 ท่านแรกที่ส่งคำขวัญ เข้าประกวดในครั้งนี้   จะได้รับเสื้อแจ๊คเก็ต สกรีนโลโก้ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภา  ท่านละ 1 ตัว  เป็นของที่ระลึกอีกด้วย