28 มิ.ย. 2554 - ศ.น.พ. และกรรมการบริหาร ได้เดินทางไปสร้างความเข้าใจ และ ความสำคัญของการเก็บคะแนน CME รวมทั้งอบรมวิธีการเก็บคะแนน ตาม Software Version 5 โดย ผจก.Systop มาสอนเอง ณ รพ.สุรินทร์ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดี จาก ท่าน ผอ. ดร.นพ.ธงชัย ตรีบูลย์วณิชย์ และคณะมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 128 คน (จาก 5 รพ. รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง) 

29 มิ.ย. 2554 - ศ.น.พ. และกรรมการบริหาร ได้เดินทางต่อไป จ.อุบล เพื่อบรรยายเรื่องเดียวกันนี้ณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจาก ผอ. มนัส กนกศิลป์ และคณะ เป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 263 คน (จาก 6 รพ. รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง) ทั้งสองโรงพยาบาล ได้บันทึก VDO CD แจกจ่ายไปยัง รพ.เครือข่ายได้รับความร่วมมือ และ เป็นไปตามวัตถูประสงค์ อย่างดียิ่ง