เนื้อหาการสัมนา / ภาพกิจกรรม


งานสัมมนาสถาบันหลัก/สถาบันสมทบของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
( เนื้อหาการสัมนา / ภาพกิจกรรม )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้เข้าร่วมประชุมงานสัมมนาสถาบันหลัก/สถาบันสมทบของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์  21 ก.ค. 53
สามารถ Downlod CME Software 5.0 และเริ่มใช้งานจริงได้หลังวันที่ 16 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป