การสัมมนาสถาบันของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ จัดขึ้นมานี้เพื่อให้ท่านได้รับทราบและเข้าใจการเก็บคะแนน ซึ่งได้มีการปรับปรุงเพิ่มประเภทกิจกรรม ขยายความ เนื้อหาให้ครบถ้วนกระชับและนำไปใช้ได้ทันที อีกทั้งยังช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับแพทย์ ในเรื่องกฎเกณฑ์เงื่อนไข ระเบียบและรายละเอียดของกิจกรรมประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงคำแนะนำวิธีการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน