19th International Congress of Nutrition (ICN 2009) 4-9 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ

19th International Congress of Nutrition (ICN 2009)
4-9 ตุลาคม 2552
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ
 

     สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณกว่า 3,000 คน อาทิ นักโภชนาการ ผู้เชี่ยวชาญ และ นักวิจัยทางโภชนาการจากทั่วโลก นับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปีที่การประชุมวิชาการโภชนาการในระดับนานาชาติได้เวียนมาถึงวาระที่จะจัดในภูมิภาคเอเชีย
     แนวคิดของการประชุมนี้คือ ความมั่นคงทางโภชนาการ เน้นถึง การบริโภคอย่างเหมาะสม ระบบเกษตรกรรมและอาหาร
     การประชุมวิชาการโภชนาการนานาชาติครั้งที่ 19 เป็นการพัฒนาความรู้ทางโภชนาการที่เน้นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสาน ที่สอดคล้องกับวิชาการแขนงอื่นอาทิ ชีวการแพทย์, วิทยาศาสตร์ชีวิต, อาหาร เกษตรกรรม และสังคมพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อมุ่งพัฒนาแผนนโยบายและโปรแกรมต่างๆในด้านอาหารและโภชนาการ


Keynote Address:

Addressing Nutrition and Health Challenges for the 21st Century
Dr. Tadataka Yamada, President, Global Health Program, Bill & Melinda Gates Foundation, USA (invited)
Plenary Sessions:Global Efforts Towards Achieving the MDGs and Nutrition Well-being
Dr. Ala Alwan, World Health Organization, Switzerland
Agriculture, Food Supply Systems and Trade for Nutrition Security
Prof. Louise Fresco, University of Amsterdam, The Netherlands
Molecular Genetics, Environment, and Diet-Related Diseases
Prof. Gordon H. Williams, Harvard Medical School, USA
Global Partnerships for Combating Obesity and Chronic Diseases
Prof. K. Srinath Reddy, Public Health Foundation of India, and Prof. W. Philip T. James, International Obesity Task Force, United Kingdom
Nutrition, Lifestyle and Cancer
Prof. John Milner, National Cancer Institute, NIH, USA
Nutrition as a Sound Investment for Human Capital
Prof. Juan Rivera, Instituto Nacional de Salud Pblica, Mxico, and Prof. Susan Horton, Wilfrid Laurier University, Canada

 

กำหนดการลงทะเบียน

นักศึกษาชาวไทยลงทะเบียนอัตราพิเศษ เพียง 3,000 บาท ตลอดงาน
*นักศึกษาต้องแนบหลักฐานยืนยันสถานภาพนักศึกษามากับแบบฟอร์มลงทะเบียน
*นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก abstract จะได้รับสิทธิยกเว้นค่าลงทะเบียน ( จำนวน 100 ท่านที่มีคะแนนสูงสุดเท่านั้น) ทาง ICN 2009 จะแจ้งผลการคัดเลือกให้ท่านทราบทางอีเมล์

เปิดรับการลงทะเบียนล่วงหน้าอัตราพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 สิงหาคม 2552
อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับชาวไทยเพียง 6,000 บาท


เปิดรับการลงทะเบียนอัตราปกติ 4 สิงหาคม – 9 ตุลาคม 2552
อัตราค่าลงทะเบียนปกติสำหรับชาวไทย 9,000 บาท

*สำหรับข้าราชการสามารถเข้าร่วมประชุมโดยสามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัดตามระเบียบของกระทรวงการคลัง (หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549)

ท่านสามารถลงทะเบียน on line หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียน จาก www.nutritionthailand.or.th แล้วส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมหลักฐานการชำระเงินมายัง สำนักงานเลขานุการการประชุม ICN 2009 โดยเลือก 3 ช่องทางดังนี้

ทางโทรสาร 02 748 7780 หรือ 02 748 7414 ต่อ 122
ทางจดหมาย เลขที่ 10 ซ.ลาซาล56 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม 10260
ทางอีเมล์ air@asiacongress.com

สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
โทร 02 748 7881 ต่อ 124

ข้อมูลเพิ่มเติม www.icn2009.com และ www.nutritionthailand.or.th
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >>การประชุมวิชาการโภชนาการในระดับนานาชาติครั้งที่ 19