\"\"  สมัครตอบรับการเข้าร่วมงานสัมมนาสถาบันของ ศ.น.พ. สำหรับสมาชิกแพทยสภา


               ด้วย ศ.น.พ. ได้กำหนดจัดงานสัมมนา สถาบันของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2551 ที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวนโยบายและพัฒนาการของ ศ.น.พ. ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันของ ศ.น.พ., สมาชิกแพทยสภาทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารและปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยตามปกติทางเวชกรรม  และให้เจ้าหน้าที่สถาบันหลัก ได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติการการบันทึกหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง   
           
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ขอเรียนเชิญสมาชิกแพทยสภาทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานการศึกษาต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนางานการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์หลังปริญญาต่อไป  
         อนึ่ง สมาชิกแพทยสภาทุกท่านสามารถติดตามข่าวการสัมมนาครั้งนี้ ตลอดจนข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ของ ศ.น.พ.ได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้

 

                                คณะอนุกรรมการจัดงานสัมมนา 
                                                        สถาบันของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
 
                                                   
31 กรกฎาคม 2551

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

กำหนดการสัมมนา

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.

เปิดงานสัมมนา

09.15 – 09.45 น.  

ผลสำรวจความคิดเห็นของสถาบันหลั
และพัฒนาการของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

โดย นายแพทย์โชติศักดิ์ เจนพาณิชย์

09.45 – 10.30 น.

อภิปรายร่วม  หลากหลายมิติของ CME โดย  ประชาชนผู้รับบริการทางการแพทย์ , ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย และผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 11.30 น.

 

 

แบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานการศึกษาต่อเนื่อง ประเด็นระดมความคิดเห็น  
กลุ่มที่ 1  แพทย์ผู้บริหารทั้งจากภาครัฐและเอก  ประเด็น   ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อ CME กลุ่มที่ 2  ผู้บริหารจากสถาบันหลัก ประเด็น   บทบาทของสถาบันหลักต่องานการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มที่ 3  เจ้าหน้าที่ของสถาบันหลัก สถาบันสมทบประเด็น  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่
 
กลุ่มที่ 4  สมาชิกแพทยสภา ประเด็น  CME ที่แพทย์ไทยอยากให้เป็น

11.30 – 12.30 น.

ผู้แทนกลุ่มกล่าวสรุป  สรุปผลการสัมมน

12.30 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.30 น.

ซักซ้อมปฏิบัติการ  การบันทึกหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง( สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ )

15.30 – 16.00 น.

ปิดงานสัมมนา

 

  
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายละเอียดงานสัมมนาสถาบันของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

            ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์เป็นองค์กรในกำกับของแพทยสภา  เกิดขึ้นจากข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2543 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้แพทย์มีการศึกษาหาความรู้ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง
   
         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้ดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวทั้งโดยตรงและโดยผ่านสถาบันเครือข่ายของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องซึ่งได้แก่สถาบันหลักและสถาบันสมทบ
           
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ได้ส่งแบบสอบถามไปยังสถาบันหลักเพื่อรวบรวมข้อมูล  สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อให้สถาบันหลักได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและนำผลสำรวจมาพัฒนางานด้านการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งจากผลสำรวจในเบื้องต้นพบว่าสถาบันหลักส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในบทบาทอำนาจและหน้าที่ ต้องการให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ได้ชี้แจงข้อสงสัยเพื่อให้เกิดความกระจ่าง  
          การจัดงานสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวนโยบาย  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสถาบันของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์และจากสมาชิกแพทยสภา   น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนางานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ให้สอดคล้องตามแนวนโยบายของแพทยสภาและบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์           

วัตถุประสงค์  
         1. นำเสนอแนวนโยบายและพัฒนาการของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ 
         
2.  รับฟังความคิดเห็นจากสถาบันของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์  และ  สมาชิกแพทยสภาเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
อันจะเป็นการ
  พัฒนางานการศึกษาต่อเนื่อง
 
         3.
ให้สถาบันของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ มีความเข้าใจเรื่องการบันทึก
  หน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและมีโอกาสซักซ้อมปฏิบัติการ
 
         4.       เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน


สถานที่และวันสัมมนา 
          โรงพยาบาลเลิดสิน  กรุงเทพมหานคร 
          วันพุธที่ 3 กันยายน 2551   ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.  

ค่าลงทะเบียน 
           ผู้แทนจากสถาบันหลัก  (ไม่เกิน  3 คน)  สถาบันละ 1,000 บาท 
           ผู้แทนจากสถาบันสมทบ (ไม่เกิน 2 คน) สถาบันละ 600 บาท 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  
           เพื่อให้การศึกษาต่อเนื่องได้ก้าวหน้า  สอดคล้องตามแนวนโยบายของแพทยสภาบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ โดยฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง                          

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนที่สถานที่จัดงานสัมมนา

   \"\"

การเดินทาง 
         1.       รถไฟฟ้า
BTS  ลงที่สถานีตากสิน  ตามแผนที่ 
         
2.       รถแท็กซี่
 
         
3.       นำรถมาเอง  โดยจอดรถที่ State Tower ใกล้กับโรงพยาบาลเลิดสิน ตามแผนที่(ที่จอดรถมีจำกัด ท่านต้องแจ้งมาในแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาสถาบันของ  ศ.น.พ. หากที่จอดรถเต็มแล้ว ผู้จัดงานสัมมนาจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า)
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวโหลดเอกสาร

\"\" รายละเอียดงานสัมมนาสถาบันของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
\"\" กำหนดการสัมมนา
\"\" แผนที่สถานที่จัดงานสัมมนา
 
\"\" แบบตอบรับการเข้าร่วมงานสัมมนาสถาบันของ ศ.น.พ. สำหรับสมาชิกแพทยสภา