�� ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 7 / 2550� เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550�� ที่ประชุมได้กำหนดให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเริ่มบันทึกหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ( คะแนน CME )� ของแพทย์ระบบใหม่� ตามรอบเดือนเกิดแพทย์โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551� เป็นต้นไป� ดังนั้นหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ที่เกิดในเดือนธันวาคม� ซึ่งได้สะสมมาตั้งแต่เปิดศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง� จะถูกเก็บบันทึกไว้ในส่วนของหน่วยกิจกรรมต่อเนื่องสะสม� และจะเริ่มทำการบันทึกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551� เช่นเดียวกับแพทย์ที่เกิดในเดือนมกราคม� ที่หน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจะเริ่มทำการบันทึกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551� เป็นต้นไป��� โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้กำหนดให้แพทย์บันทึกหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้ได้ไม่ต่ำกว่า 100 หน่วยกิต / 5 ปี� จึงจะถือได้ว่าผ่านเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องตามเกณฑ์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

��สถาบันหลัก / สถาบันสมทบ / สมาชิกแพทยสภา� สามารถดูวันเริ่มต้นบันทึกหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ( คะแนน CME ) ตามรอบเดือนเกิดแพทย์ ตลอดจนวันครบกำหนด 5 ปี��� ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551� ได้จากตารางข้างล่างดังนี้

ช่วงวันเกิดแพทย์

วันเริ่มต้นบันทึกคะแนน CME

วันครบกำหนด 5 ปี

1-31 ธค.

1 มค. 2551

31 ธค. 2555

1-31 มค.

1 กพ. 2551

31 มค. 2556

1-29 กพ.

1 มีค. 2551

28 กพ. 2556

1-31 มีค.

1 เมษ.2551

31 มีค. 2556

1-30 เมษ.

1 พค. 2551

30 เมษ.2556

1-31 พค.

1 มิย. 2551

31 พค. 2556

1-30 มิย.

1 กค. 2551

30 มิย. 2556

1-31 กค.

1 สค. 2551

31 กค. 2556

1-31 สค.

1 กย.2551

31 สค. 2556

1-30 กย.

1 ตค. 2551

30 กย. 2556

1-31 ตค.

1 พย. 2551

31 ตค. 2556

1-30 พย.

1 ธค. 2551

30 พย. 2556

��สำหรับประเภทกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง� ได้ปรับปรุงแก้ไข� ให้แพทย์สามารถบันทึกหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ( คะแนน CME )� ได้สะดวกขึ้น� โดยเพิ่มประเภทกิจกรรมจากเดิม 32� ประเภทเป็น 36 ประเภทกิจกรรม� สถาบันหลัก / สถาบันสมทบ / สมาชิกแพทยสภา� สามารถดูสรุปประเภทกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องระบบใหม่� ที่จัดทำให้เข้าใจได้ง่ายในรูปแบบ Flow chart� ข้างล่างนี้

\"\"