ขณะนี้ ศูนย์การศึกษาของแพทย์ไปรับปรุงประเภทกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจากเดิม 32 ประเภท เป็น 36 ประเภท

ที่� ศ.น.พ.� 45 / 2550

23���� กรกฎาคม��� 2550��

เรื่อง�� ขอทราบข้อมูล� ความคิดเห็น� ข้อเสนอแนะ� เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
เรียน�� หัวหน้า / ผู้รับผิดชอบ� สถาบันหลักของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง�
สิ่งที่ส่งมาด้วย� แบบสอบถามสถาบันหลัก

���� ด้วยในขณะนี้� ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ได้ปรับปรุงประเภทกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจากเดิม 32 ประเภท� เป็น 36 ประเภท� และอยู่ในระหว่างจัดทำระบบงานฐานข้อมูลเพื่อเตรียมบันทึกหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสมาชิกแพทยสภา ตามระบบใหม่ที่กำหนดเป็นรอบ� รอบระยะเวลา 5 ปี� ตามเดือนเกิดแพทย์

���� ในการนี้� ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์�� ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สถาบันของท่านได้ดำเนินไปแล้วในช่วงระยะเวลา 5 ปี� ที่ผ่านมา��� ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม�� ทั้งนี้เพื่อการดำเนินกิจการของศูนย์ฯ� ต่อไปในอนาคต

���� ขอให้ท่านกรุณา� ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว� หรือ� Download� ได้จาก www.ccme.or.th� และส่งแบบสอบถามที่ตอบแล้วกลับมาที่� admin@ccme.or.th� ภายในวันที่� 31�� สิงหาคม�� พ.ศ. 2550�� ด้วย���

���� จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการ��������������������������

ขอแสดงความนับถือ
นายแพทย์โชติศักดิ์ เจนพาณิชย์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์