��� คณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่องวาระ พ.ศ.2549 – 2550ได้มีมติให้กำหนดประเภทกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องขึ้นใหม่ จากเดิม 32 ประเภทกิจกรรม� �เป็น 36 ประเภทกิจกรรม �และกำหนดให้บันทึกหน่วยกิต cme �ตามรอบเดือนเกิดของแพทย์ �รอบละ 5 ปี �
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาแล้วสำหรับประเภทกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 4 ประเภท �ได้แก่ �

(24) การศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับกรณีศึกษาผู้ป่วยตามที่ราชวิทยาลัยหรือ ศ.น.พ.ให้การรับรอง �
(34) การดูแลรักษาผู้ป่วยตามหน้าที่ปกติทางเวชกรรม
(35) การศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งวุฒิบัตร หนังสืออนุมัติแพทย์เฉพาะทางรวมทั้งวุฒิบัตร หนังสืออนุมัติแพทย์เฉพาะทางสาขาต่อยอด ตลอดจนใบปริญญาและประกาศนียบัตรอื่น ๆ
(36) ประกาศนียบัตรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ�

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของประเภทกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมดได้ที่

กลุ่มกิจกรรมที่

คุณลักษณะ

ประเภทของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
(รหัสเลขที่ของกิจกรรม)

1

เป็นกิจกรรมที่เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ หรือ องค์ความรู้เดิม�� �(Body of �knowledge) ที่ได้ถูกทบทวน� ให้ทันยุคสมัยและจัดเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของสาขานั้น ๆ (1)� การประชุมวิชาการ ( Academic meeting)
(2)� อบรมฟื้นฟูวิชาการ �(Refresher course) หรือการอบรม ระยะสั้น (Short course training)
(3)� อบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop training)
(4)� การสัมมนาทางวิชาการ �(Seminar)
(5)� การอภิปรายหมู่ (Panediscussion)
(6)� ชุดบรรยายทางวิชาการ �(Lecture series)
(7)� การบรรยายพิเศษ (Special �lecture)

2

เป็นกิจกรรมกลุ่มที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ ด้านบริการรักษาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล (Patient-based learning activity) (8)� การทบทวนหัวข้อทางการแพทย์��� (Medical topic reviews)
(9)� การประชุมวิชาการระหว่างโรงพยาบาล (Inter-hospital academic conference)
(10) การประชุมวิชาการระหว่างภาควิชา(Inter-departmental academic conference)
(11) การประชุมวิชาการของภาควิชา (Departmental conference)
(12) การประชุมเพื่อศึกษาปัญหาทุพพลภาพและเสียชีวิต เนื่องจากการรักษา (Morbidity & mortality conference)
(13) การเสนอผู้ป่วยน่าสนใจ �(Interesting case)
(14) สโมสรวารสาร (Journal club)

3

เป็นการพัฒนาความรู้ด้วยตนเองแบ่งออกเป็น

3.1

เป็นทั้งกิจกรรมส่วนบุคคลที่พัฒนาคุณภาพ ในด้านการบริการ การสอนและงานวิจัย (15) การตีพิมพ์บทความในวารสารการแพทย์ (Publication)
��� 15.1 วารสารนานาชาติ
������������ ( Index Medicus, Citation Index etc.)
��� 15.2 วารสารในประเทศ
(16) การเสนอผลงานทางวิชาการ
������ (Scientific presentation)
(17) การกลั่นกรองบทความโดยคณะบรรณาธิการ
�������� (Editorial peer reviews)
(18) การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย โดยทีมงานวิจัย
������� (Proposal and ethical reviews)
(19) การอ่านผลงานเพื่อประเมินตำแหน่งวิชาการ
�������� (Peer review Reader)
(20) การเป็นวิทยากร/ผู้อภิปรายร่วม ในกิจกรรมรหัสเลขที่ 1-13
(21) การออกแบบทดสอบ
������ �21.1 �การออกข้อสอบ�(Questions & Answers)
������� 21.2 �การสร้างสื่อพร้อมแบบทดสอบ(Internet CME, Computer-assisted instruction and other test producer)

3.2

เป็นกิจกรรมส่วนบุคคลที่ศึกษาทั้งจากการเรียน รู้ด้วยตนเองและจากสื่อชุดมาตรฐานตามเกณฑ์ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (22) �การเรียนปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ ได้แก่
คอมพิวเตอร์ CAI, Internet CME
(23) �การประเมินและทบทวนความรู้ด้วยตนเองโดยสื่อสำเร็จ รูป �(Self-Assessment & Review) ได้แก่ เทปบันทึกเสียง,เทปบันทึกภาพ, แบบศึกษาต่อเนื่องทางไปรษณีย์ เป็นต้น
(24) �การศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับกรณีศึกษาผู้ป่วยตามที่ราช วิทยาลัยหรือ ศ.น.พ. ให้การรับรอง

3.3

เป็นกิจกรรมที่พัฒนาวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง (continuing� professional� development) ต่าง ๆ กิจกรรมวิชาการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร (25) �การสอนแสดงข้างเตียง (Bed-side teaching round, Unit round)
(26) �Clinical practice guideline
(27) �การปรึกษาหารือเกี่ยวกับผู้ป่วย(Clinical �consultation), และการติดตามผู้ป่วยที่ส่งต่อ (refer) เพื่อการรักษาต่อ Clinical practice guideline
(28) �การถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข(Medical & public health education provider)
(29) �การประชุมบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุข(Administrative meeting) �เช่น �การประชุมกรรมการ�แพทยสภา , แพทยสมาคม, ราชวิทยาลัยแพทย์ , และสมาคม� แพทย์ต่าง ๆ , สาธารณสุขจังหวัด , โรงพยาบาล เป็นต้น
(30) �โครงการสำรวจผู้รับบริการ (Patient Surveys)
(31) �โครงการสร้างสรรระบบหรือกิจกรรมการให้บริการ(Special initiatives)
(32) �โครงการสำรวจสภาวะสุขภาพในชุมชน(Community health survey)
(33) �นวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข�(Innovation for medical & public health)

4

ภาระงานและการศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่ง วุฒิบัตร หนังสืออนุมัติ� แพทย์เฉพาะทางสาขา ต่าง ๆปริญญาหรืออนุปริญญาตลอดจนประกาศนียบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์

(34) �การดูแลรักษาผู้ป่วยตามหน้าที่ปกติทางเวชกรรม{ ไม่รวมหน้าที่ทางเวชกรรมใน �(35) , (36) �}
(35) �การศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่ง
�������� 35.1 �วุฒิบัตร หนังสืออนุมัติแพทย์เฉพาะทางตามที่�แพทยสภาให้การรับรอง
������� �35.2� วุฒิบัตร� หนังสืออนุมัติแพทย์เฉพาะทางสาขาต่อยอด �จาก �35.1
�������� 35.3 �ปริญญาหรืออนุปริญญาอื่น ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง� กับ วิชาชีพแพทย์ที่� ศ.น.พ. �ให้การรับรอง
���������35.4 �ประกาศนียบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ทั้งใน และต่างประเทศซึ่งแพทยสภา , ก.พ. หรือศ.น.พ.ให้การรับรอง
(36) �ประกาศนียบัตรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

การแบ่งประเภทของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ฉบับปรับปรุง)