ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 1 /2557 เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯและวุฒิบัตรฯ ******************************* ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2552 กำหนดให้มีการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน โดยให้ผู้ประสงค์จะเข้าสอบยื่นคำขอสมัครสอบฯ และเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินค่าสมัครสอบตามประกาศนี้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ของทุกปี ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา และราชวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้ 1. ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร 1.1 สาขาดังต่อไปนี้ สามารถยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ชั้น 7 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซอยบำราศนราดูร ถนน ติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 • สาขาออร์โธปิดิกส์ • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.tmc.or.th 1.2 สาขาดังต่อไปนี้ ซื้อและยื่นใบสมัคร ณ ราชวิทยาลัยต่างๆ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และรายละเอียดต่าง ๆ ดูได้จาก สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา และอนุสาขาต่าง ๆ ของสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0 2716 - 5721-22, 0 2716 – 5724 รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rtcog.or.th สาขาอายุรศาสตร์ และอนุสาขาต่าง ๆ ของอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0 2718 - 1649-51 รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcpt.org สาขากุมารเวชศาสตร์ และอนุสาขาต่าง ๆ ของกุมารเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0 2716 - 6200-1 รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.thaipediatrics.org สาขาจักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0 2718 - 0715-6 รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcopt.org สาขารังสีวิทยาทั่วไป รังสีวิทยาวินิจฉัย รังสีรักษาและมะเร็ง เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และอนุสาขาต่าง ๆ ของรังสีวิทยา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0 2716 - 5963-4 รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcrt.or.th สาขาศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ศัลยศาสตร์ตกแต่ง กุมารศัลยศาสตร์ ประสาทศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ทรวงอก และอนุสาขาต่าง ๆ ของศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.0 2716 - 6141-3 รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.surgeons.or.th สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา และอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า เลขาธิการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย พันเอกรองศาสตราจารย์นายแพทย์กรีฑา ม่วงทอง กองโสต ศอ นาสิกกรรม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2354 – 7711 ต่อ 93685 E-mail : greetham_123@hotmail.com รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcot.org สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0 2716 – 6651-2 รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.thaifammed.org สาขาวิสัญญีวิทยา อนุสาขาวิสัญญีสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท และอนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2256 – 4295, โทรสาร 0 2256 – 4294 รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcat.in.th อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 2 ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0 2419 – 7978-7990, 0 2419 – 7993, 7995 รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcat.in.th สาขาจิตเวชศาสตร์ กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. / โทรสาร 0 2640 4488 e-mail : rcpsych.th@gmail.com รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcpsycht.org สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น สำนักงานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 201 – 1478 , โทรสาร 0 2354 - 7299 รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcpsycht.org สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค สาขาพยาธิวิทยาคลินิก และสาขานิติเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 13 ตึก อปร. เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2256 – 4000 ต่อ 3617 โทรสาร 0 2652 - 4208 รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcthaipathologist.org 2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ(เฉพาะ ข้อ 1.1) 2.1 ใบคำขอสมัครสอบฯ ชุดละ 100 บาท พร้อมสำเนารวมเป็น 2 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซด์ของแพทยสภา www.tmc.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2557 2.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ สำเนาบัตร MDCARD จำนวน 2 ฉบับ 2.3 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ 2.4 สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ 2.5 สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1, ปีที่ 2, ปีที่ 3 และปีที่ 4 (เฉพาะสาขาออร์โธปิดิกส์) หรือมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ฝึกอบรมว่ากำลังรับการ ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 หรือปีที่ 4 อยู่ และจะครบระยะเวลาการฝึกอบรม ก่อนวันสอบ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด หรือ 2.5.1 หนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติงานในสาขาประเภทที่ 1 ตามเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/ สมาคมวิชาชีพนั้น ๆ กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแพทยสภา ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/สมาคมวิชาชีพนั้น ๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภา โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าระยะเวลาของหลักสูตร ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด 2.5.2 หนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติงานในสาขาประเภทที่ 2 ตามเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัย/ วิทยาลัย/สมาคมวิชาชีพนั้น ๆ กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แพทยสภา ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนที่ราชวิทยาลัย/ วิทยาลัย /สมาคมวิชาชีพนั้น ๆ รับรอง โดยความเห็นชอบของแพทยสภา โดยมี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่าระยะเวลาของหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเฉพาะสาขาประเภทที่ 2 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ระยะเวลาของหลักสูตรการฝึกอบรมสาขานั้น ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด 2.5.3 กรณีผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศ จะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการ ฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านมาในระยะเวลาไม่น้อยกว่าหลักสูตรที่รับรองโดย แพทยสภา พร้อมสำเนา 2 ชุด 2.6 สำหรับผู้ประสงค์สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ - เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น ๆ จากสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง พร้อมสำเนา 2 ชุด - หนังสือรับรองว่าปฏิบัติงานในสาขานั้น ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด - เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขานั้น ๆ กำหนด 2.7 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2.8 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ตามประกาศแพทยสภา (ซึ่งจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 2.9 เงื่อนไขพิเศษเฉพาะสาขา ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซด์ของแต่ละราชวิทยาลัย อนึ่งระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามข้อ 2.5.1 , 2.5.2 และข้อ 2.6 ในแต่ละสาขาวิชาอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขานั้น ๆ กำหนด ผู้ที่ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ จัดเอกสารทั้งหมดเป็น 2 ชุด ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบตามอัตราในประกาศแนบท้าย ทั้งนี้โดยนับวันประทับตราทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2557 (นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์) เลขาธิการแพทยสภา