1111111111111111111111111111

\"\"
ผู้อำนวยการศูนย์ และแขกผู้มาเยือน
\"\"
บรรยายถึงหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง
\"\"
นายแพทย์ Jong Bong Ju
ถ่ายทอดเป็นภาษาเกาหลีให้คณะฟัง

������ องค์การอนามัยโลกได้ขอความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย� ในการจัดการฝึกอบรมเรื่องCurriculum Development of Medical University and Reorientation Institution of Health� ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี� ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2550� ณ หน่วยแพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย�

������ ในการนี้� คณะผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี� โดยนายแพทย์ Jong Bong Ju� และคณะ� ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ที่สำนักงานแห่งใหม่ซึ่งอยู่ที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา� ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2550�

������ นายแพทย์โชติศักดิ์ เจนพาณิชย์� ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง� ได้ให้การต้อนรับ� และนำเสนอเรื่องราวของการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ในประเทศไทย� โดยสรุปถึงประวัติความเป็นมา� องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง� หน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์ฯ� ตลอดจนนโยบายของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องตามแนวคิดของระบบการสร้างแรงจูงใจ� ตามแนวนโยบายของแพทยสภา

ข่าวจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
�7 พฤษภาคม 2550

��