ประกาศแพทยสภาที่ 6/2550 ประกาศแพทยสภาที่ 39 / 2550


ประกาศแพทยสภา

ที่ 6/2550

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง

����������� อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ.2543หมวด3ข้อ9และมติคณะกรรมการคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่3 / 2550วันที่8มีนาคม2550มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่องดังรายนามต่อไปนี้

����������� 1.กรรมการที่มาจากคณะกรรมการแพทยสภาจำนวน4คนได้แก่
��������������������� ��1.1คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
����������������������� 1.2ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

����������������������� 1.3นายแพทย์สมศักดิ์����������������� โล่ห์เลขา

����������������������� 1.4นายแพทย์อิทธพร����������������� คณะเจริญ

����������� 2.ผู้แทนจากกลุ่มสถาบันผู้ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทยจำนวน7คน ได้แก่

����������������������� 2.1นายแพทย์วิชัย��������������������� วาสนสิริ���� ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย��

����������������������� 2.2แพทย์หญิงวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก ���� ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

����������������������� 2.3แพทย์หญิงจิรายุ������������������� เอื้อวรากุล���������� ���� ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
���������������������������������������������������������������������������������������������������� ประเทศไทย

����������������������� 2.4นายแพทย์พงษ์ศักดิ์�������������� วรรณไกรโรจน์���� ���� ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่ง
����������������������������������������������������������������������������������������������������� ประเทศไทย

����������������������� 2.5นายแพทย์บุญชู�������������������� กุลประดิษฐารมณ์����� ราชวิทยาลัยโสตศอนาสิก
����������������������������������������������������������������������������������������������������� แพทย์แห่งประเทศ

����������������������� 2.6แพทย์หญิงกมลทิพย์������������� หาญผดุงกิจ�������� ��� ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
����������������������������������������������������������������������������������������������������� ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

����������������������� 2.7นายแพทย์ไกรสร���������������� วรดิถี������������� ����� ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
���������������������������������������������������������������������������������������������������� ครอบครัวแห่งประเทศไทย

����������� 3.ผู้แทนจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนจำนวน2คนได้แก่

����������������������� 3.1แพทย์หญิงประภา����������������� วงศ์แพทย์

�������������������� �� 3.2นายแพทย์สุรพจน์����������������� สุวรรณพานิช

����������� 4.ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกโดยคณะกรรมการแพทยสภาจำนวน2คนได้แก่

����������������������� 4.1แพทย์หญิงจิตรา������������������� อนุราษฎร์

����������������������� 4.2นายแพทย์อำนาจ������������������ กุสลานันท์

หน้าที่
1.������ กำหนดหลักเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องให้เป็นเอกภาพเชิงนโยบายและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
2.������ ออกระเบียบเพื่อการรับรองคุณภาพกิจกรรมและสถาบันเพื่อดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
3.������ ออกระเบียบการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของศูนย์
4.������ ออกระเบียบบริหารบุคคลการบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไปของศูนย์
5.������ กำหนดองค์ประกอบคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆของคณะกรรมการ
6.������ กำหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการรับรองของสถาบันต่าง ๆ
�����
ในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
7.������ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์แล้วรายงานต่อแพทยสภาเป็นประจำทุกปี
8.������ แต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการ

โดยมีวาระการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ.2550ถึงวันที่31มกราคม�� พ.ศ.2552

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8มีนาคมพ.ศ.2550เป็นต้นไป

����������������������������������������������� ประกาศวันที่13 มีนาคม พ.ศ.2250

ประกาศแพทยสภา

ที่ 39 / 2550

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง
��������

����������� ด้วยประธานกลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย ขอเปลี่ยนผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย�
����������� อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2543 หมวด 3 ข้อ 9 และมติคณะกรรมการคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 4 /2550 วันที่ 12 เมษายน 2550 มีมติให้แต่งตั้ง นาวาอาศเอกไกรสร วรดิถี เป็นกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่องแทนพันเอกกิฎาพล วัฒนกูล
หน้าที่

1. กำหนดหลักเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่อง ให้เป็นเอกภาพเชิงนโยบายและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ

2. ออกระเบียบเพื่อการรับรองคุณภาพ กิจกรรมและสถาบัน เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

3. ออกระเบียบการประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของศูนย์

4. ออกระเบียบการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไปของศูนย์

5. กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะกรรมการ

6. กำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการรับรองสถาบันต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

7. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ แล้วรายงานต่อแพทยสภาเป็นประจำทุกปี

8. แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการ

9. กำหนดอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ของผู้อำนวยการ


����������� โดยมีวาระปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2552ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550