เอกสาร ดาวน์โหลด
ความรู้เบื้องต้นกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการต่อสู้คดี Download
เอกสารแนบท้าย 1-2 Download
เอกสารแนบท้าย 1 (37 slides) Download
เอกสารแนบท้าย 1 (60 slides) Download
2 เอกสารแนบท้าย 2 Download
2 เอกสารแนบท้าย 3 Download
2 เอกสารแนบท้าย 4 Download
2 เอกสารแนบท้าย 4.1 Download
2 เอกสารแนบท้าย 4.2 Download
2 เอกสารแนบท้าย 4.3 Download
2 เอกสารแนบท้าย 4.4 Download
2 เอกสารแนบท้าย 4.5 Download
2 เอกสารแนบท้าย 4.6 Download
2 เอกสารแนบท้าย 4.7 Download
2 เอกสารแนบท้าย 4.8 Download
2 เอกสารแนบท้าย 4.9 Download
2 เอกสารแนบท้าย 4.10 Download
2 เอกสารแนบท้าย 4.11, 4.12 Download
2 เอกสารแนบท้าย 4.13 Download
2 เอกสารแนบท้าย 4.14, 4.15 Download
2 เอกสารแนบท้าย 4.16 Download