เอกสารประกอบ"งานสัมมนาความสำคัญของการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ เพื่อแพทย์สำนักอนามัย กทม."

เอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
(ร่าง) พระราชบัญญัติ วิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดเอกสาร
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การร้องเรียนของผู้ละเมิดสิทธิจากการใช้บริการสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
แพทย์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
ประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา ดาวน์โหลดเอกสาร
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
ประมวลกฎหมายอาญา ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการอุทรณ์ และวนิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๔๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
กฎหมายเกี่ยวกับการไล่เบี้ยเอาแก่ผู้กระทำผิด ตามมาตรา 42 แห่งพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ดาวน์โหลดเอกสาร
พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร