โครงการสัมมนา CME สัญจร ครั้งที่ 3/2559

ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 4 โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 12.00-16.30 น.