รายละเอียดการอัพเดท

- รายชื่อแพทย์ใหม่ 2559

- รายชื่อแพทย์เก่าที่แจ้งแก้ไขกับแพทยสภา

- สถาบันหลัก/สมทบ เพิ่มเติมและแก้ไข

การติดตั้งชุดปรับปรุงฐานข้อมูล

1.ดาวน์โหลดชุดปรับปรุงฐานข้อมูลจาก www.ccme.or.th

2.กดติดต้งจะปรากฏดังภาพที่1


ภาพที่ 1

3.เลือก path การติดตั้งดังภาพที่1

4.ในระหว่างติดตั้งมีการแจ้ง pop up ดังภาพที่2 ให้ทำการคลิก Yes All


ภาพที่2

5.ปรับปรุงเรียบร้อย เข้าไปตรวจสอบในโปรแกรม CME5.0