โครงการสัมมนา CME สัญจร

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภา


หลักการและเหตุผล

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์เป็นองค์กรในกำกับของแพทยสภา  เกิดขึ้นจากข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง  สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ. 2543  มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้แพทย์มีการศึกษาหาความรู้ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง   

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้ดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ทั้งโดยตรงและโดยผ่านสถาบันเครือข่ายของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องซึ่งได้แก่สถาบันหลักและสถาบันสมทบ 

การจัดโครงการสัมมนา CME สัญจร ครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อชี้แจงประเภทกิจกรรมที่ปรับปรุงใหม่และประเภทกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น วิธีการคิดและจัดเก็บรวบรวมคะแนน  พร้อมทั้งเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพื่อนแพทย์ในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของแพทยสภา และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์  

 

วัตถุประสงค์ 

1.  นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

2.  รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนแพทย์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานการศึกษาต่อเนื่องจากแพทย์ในส่วนภูมิภาค

3. เพื่อสร้างความเข้าใจในความสำคัญและวิธีการเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

4. เพื่อรับทราบความเห็นเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 

กลุ่มประชากรเป้าหมาย

1.  ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และประธานองค์กรแพทย์     

2.  สมาชิกแพทย์เขตบริการสุขภาพที่ 5 และ 6

3.  แพทย์ที่ทำคลินิกส่วนตัวเขตบริการสุขภาพที่ 5 และ 6

4. แพทย์ทั่วไป

 

สถานที่และวันสัมมนา

ณ  โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุม 1 ชั้น 10  วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559  ระหว่างเวลา  08.00 – 15.00 น.    


ประมาณจำนวนผู้เข้าร่วมงานสัมมนา

จำนวน รวม 100 คน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เพื่อให้การดำเนินการศึกษาต่อเนื่องได้ก้าวหน้า สอดคล้องตามนโยบายของแพทยสภา บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์   
2.  มีการจัดเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องมากขึ้นของสมาชิกแพทย์

 

หมายเหตุ  

ไม่มีค่าลงทะเบียน

 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม