คำประกาศ "สิทธิ"และ"ข้อพึงปฏิบัติ"ของผู้ป่วย ฉบับใหม่

ออกและรับรองโดย ๖ สภาวิชาชีพ ในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 \"\"

\"\"

\"\"

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม :: คลิก