คู่มือการใช้ภาษา ไทย อังกฤษ พม่า เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนต่างด้าว

Manual Using Four Languages
Thai-English-Myanmar-Cambodian
For Health Personnel in Providing Services to Foreigners

โดย สำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดคู่มือ ::