แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษา และการป้องกันควบคุมการติดเชื้อผู้ป่วย MERS-CoV (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557)
โดย คณะทำงานด้านการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ