การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อชี้แจงประเภทกิจกรรมที่ปรับปรุงและประเภทกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น วิธีการคิดและจัดเก็บรวบรวมคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกส่วนตัว และเพื่อให้ความสาคัญต่อคุณภาพวิชาชีพแพทย์ และการเตรียมพร้อมรับ AEC ในปี 2558 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของแพทยสภาที่ต้องการให้แพทย์มีการศึกษาต่อเนื่อง

โครงการสัมมนาแพทย์ที่ทาเวชปฏิบัติ (คลินิก) ส่วนตัว ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ฯ

การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ จึงมีขึ้นเพื่อชี้แจงประเภทกิจกรรมที่ปรับปรุงและประเภทกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น วิธีการคิดและจัดเก็บรวบรวมคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกแพทย์ที่ปฏิบัติงานคลินิกส่วนตัว และเพื่อให้ความสำคัญต่อคุณภาพวิชาชีพแพทย์ และการเตรียมพร้อมรับ AEC ในปี 2558 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของแพทยสภาที่ต้องการให้แพทย์มีการศึกษาต่อเนื่อง

กำหนดการสัมมนาแพทย์ที่ทำเวชปฏิบัติ (คลินิก) ส่วนตัว
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

\"\"

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :
1. โครงการสัมมนาแพทย์ที่ทำเวชปฏิบัติ (คลินิก) ส่วนตัว ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ฯ
2. หนังสือเวียน
3. กำหนดการสัมมนาแพทย์ที่ทำเวชปฏิบัติ (คลินิก) ส่วนตัว
4. แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาแพทย์ที่ทำเวชปฏิบัติ (คลินิก) ส่วนตัว