ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

ที่           2/2558

เรื่อง     การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร

*******************************

          ตามข้อบังคับแพทยสภา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2552กำหนดให้มีการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน โดยให้ผู้ประสงค์จะเข้าสอบยื่นคำขอสมัครสอบฯ และเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินค่าสมัครสอบตามประกาศนี้ ภายในวันที่ 31มีนาคม 2558 ของทุกปี ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา และราชวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้

1.       ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร

1.1 สาขาดังต่อไปนี้ สามารถยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ชั้น 7 อาคาร 6 

     ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ซอยบำราศนราดูร  ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง

     จังหวัดนนทบุรี  11000   ภายในวันที่ 31มีนาคม 2558

·     สาขาออร์โธปิดิกส์

·     สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

·     สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

·     สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก

·     สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา

·     สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

·     สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน

·     สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน

                     รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก  www.tmc.or.th

1.2  สาขาดังต่อไปนี้  ซื้อและยื่นใบสมัคร ณ ราชวิทยาลัยต่างๆ

ภายในวันที่  31 มีนาคม 2558   และรายละเอียดต่าง ๆ ดูได้จาก

·       สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และอนุสาขาต่าง ๆ ของสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

     ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

     ชั้น 8   อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0 2716 - 5721-22, 0 2716 – 5724   

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก        www.rtcog.or.th

·       สาขาอายุรศาสตร์ และอนุสาขาต่าง ๆ ของอายุรศาสตร์

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310

โทร. 0 2718 - 1649-51  

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก        www.rcpt.org

 

·       สาขากุมารเวชศาสตร์  และอนุสาขาต่าง ๆ ของกุมารเวชศาสตร์

     ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 9   อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310

โทร. 0 2716 - 6200-1   

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก  www.thaipediatrics.org

 

·       สาขาจักษุวิทยา

     ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 10   อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310

โทร. 0 2718 - 0715-6

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก        www.rcopt.org

 

·       สาขารังสีวิทยาทั่วไป รังสีวิทยาวินิจฉัย รังสีรักษาและมะเร็ง

     เวชศาสตร์นิวเคลียร์  และอนุสาขาต่าง ๆ ของรังสีวิทยา

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 9   อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310

โทร. 0 2716 - 5963-4   

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก    www.rcrt.or.th

 

·       สาขาศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ศัลยศาสตร์ตกแต่ง กุมารศัลยศาสตร์

     ศัลยศาสตร์ทรวงอก และอนุสาขาต่าง ๆ ของศัลยศาสตร์

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 6   อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310

โทร.0 2716 - 6141-3                                                                          

                        รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก        www.surgeons.or.th

 

·       สาขาประสาทศัลยศาสตร์

     ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

     ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย

     ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

     โทร. 0 2718 1996

     รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก        www.neuro.or.th

 

 

 

·       สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา และอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

     เลขาธิการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย

     พันเอกรองศาสตราจารย์นายแพทย์กรีฑา  ม่วงทอง 

     กองโสต ศอ นาสิกกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

315 ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400

โทร. 0 2354 – 7711 ต่อ 93685 

E-mail : greetham_123@hotmail.com

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก   www.rcot.org

 

 

·       สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

     ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

     ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย

     ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310

     โทร. 0 2716 – 6651-2     

     รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก    www.thaifammed.org

 

·       สาขาวิสัญญีวิทยา อนุสาขาวิสัญญีสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

     และอนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

     คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1873    ถนนพระราม 4  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330

โทร. 0 2256 – 4295, โทรสาร 0 2256 – 4294

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก    www.rcat.in.th   

 

·       อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

     คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

     อาคารสยามินทร์ ชั้น 11  ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

     โทร. 0 2419 – 7978-7990, 0 2419 – 7993, 7995

     รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก    www.rcat.in.th   

 

·       อนุสาขาการระงับปวด

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

     คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

     270 ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

     โทร. 0 2201 –1513 โทรสาร 0 2201 –1569

     รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก        www.rcat.in.th

 

·       สาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

     สำนักงานเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

     กองจิตเวชและประสาทวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 15

     โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

     315 ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

     โทร. / โทรสาร 0 2640 4488

     e-mail : rcpsych.th@gmail.com  

     รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก        www.rcpsycht.org

 

·       สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป สาขาพยาธิวิทยากายวิภาคสาขาพยาธิวิทยาคลินิก

     สาขานิติเวชศาสตร์  อนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวิทยา และอนุสาขาตจพยาธิวิทยา

     ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

     ตึก อปร. ชั้น 13  ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2256 –4000 ต่อ 3617 โทรสาร 0 2652 –4208

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcthaipathologist.org

 

2.       เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ(เฉพาะ ข้อ 1.1)

2.1    ใบคำขอสมัครสอบฯ ชุดละ 100 บาท พร้อมสำเนา (รวมเป็น 2 ชุด) สามารถดาวน์โหลดได้

      ทางเว็บไซด์ของแพทยสภา www.tmc.or.th  ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2558

2.2    สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสำเนาบัตร MDCARD  จำนวน  2  ฉบับ

2.3    สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน 2 ฉบับ

2.4    สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี)   จำนวน 2 ฉบับ

2.5    สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร

      หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1, ปีที่ 2, ปีที่ 3 และปีที่ 4

      (เฉพาะสาขาออร์โธปิดิกส์)  หรือมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ฝึกอบรมว่ากำลังรับการ

      ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 หรือปีที่ 4 อยู่ และจะครบระยะเวลาการฝึกอบรม

     ก่อนวันสอบ ฉบับจริง  พร้อมสำเนา 1 ชุดหรือ

2.5.1        หนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติงานในสาขาประเภทที่ 1  ตามเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/ สมาคมวิชาชีพนั้น ๆ กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแพทยสภา ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/สมาคมวิชาชีพนั้น ๆ รับรองโดยความเห็นชอบของแพทยสภา  โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าระยะเวลาของหลักสูตรฉบับจริง  พร้อมสำเนา  1  ชุด

2.5.2         หนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติงานในสาขาประเภทที่ 2  ตามเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัย/

         วิทยาลัย/สมาคมวิชาชีพนั้น ๆ กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแพทย-               สภา ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนที่ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย /

         สมาคมวิชาชีพนั้น ๆ รับรอง  โดยความเห็นชอบของแพทยสภา โดยมีระยะเวลาใน

          การปฏิบัติงานมากกว่าระยะเวลาของหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีระยะเวลา

          ในการปฏิบัติงานเฉพาะสาขาประเภทที่ 2 เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาของหลักสูตรการฝึกอบรมสาขานั้น ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด

2.5.3         กรณีผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศ  จะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการ

          ฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านมาในระยะเวลาไม่น้อยกว่าหลักสูตรที่รับรองโดย

        แพทยสภา                   พร้อมสำเนา  2 ชุด

 

2.6    สำหรับผู้ประสงค์สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ

·   เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ

  วิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น ๆ จากสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง

  พร้อมสำเนา    2ชุด

·   หนังสือรับรองว่าปฏิบัติงานในสาขานั้น ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ฉบับจริง

   พร้อมสำเนา 1 ชุด

·   เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขานั้น ๆ กำหนด

 

2.7  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว   จำนวน 2 รูป    (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 

2.8  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ  ตามประกาศแพทยสภา

                (ซึ่งจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

 

          2.9  เงื่อนไขพิเศษเฉพาะสาขา   ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซด์ของแต่ละราชวิทยาลัย

          อนึ่งระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามข้อ 2.5.1 , 2.5.2 และข้อ 2.6  ในแต่ละ                               สาขาวิชาอาจแตกต่างกันทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ

          สาขานั้น ๆ กำหนด

 

              ผู้ที่ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์  จัดเอกสารทั้งหมดเป็น 2ชุดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน

พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบตามอัตราในประกาศแนบท้าย  ทั้งนี้โดยนับวันประทับตราทางไปรษณีย์

เป็นสำคัญ

 

             จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   20      มกราคม   2558

 

 

(นายแพทย์สัมพันธ์    คมฤทธิ์)

เลขาธิการแพทยสภา

 

 

ที่มา :http://www.tmc.or.th