เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (เวลา 14.00 น.)  พล.ต.ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล ได้เสนอรายงานผลการ

ดำเนินงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ในรอบวาระที่ผ่านมา พร้อมทั้งเปิดตัว Application CME  ต่อคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 ซึ่ง App. CME ออกแบบเรียบง่าย มีพื้นที่สำหรับแสดงกิจกรรม-อบรม-สัมมนาที่น่าสนใจ มี Menu Button อยู่ในทุก ๆ หน้าเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และมีจุดเด่นในด้านของการลงทะเบียนผ่าน

App. CME ดังนี้

-         เป็นศูนย์กลางการอบรมสัมมนาของแพทย์ทั่วประเทศ

-         ราชวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น

-         การลงทะเบียนสะดวก ไม่ต่างจากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

-         สามารถส่งข้อมูลกลับมายังระบบรวมคะแนนการฝึกอบรมของแพทย์ได้ทันที

-         ช่วยในการตรวจสอบคะแนนของแพทย์แต่ละท่าน สามารถแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดการสัมมนาได้

 

แพทย์ทุกท่านจะสามารถ Load App. นี้ได้เฉพาะระบบ iOS ท่านจะได้เห็นคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

ของตัวเอง คะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสะสม และมีช่องข่าวสาร การอบรม โรคที่มีปัญหาของแต่ละราชวิทยาลัย ซึ่งเป็น

อีกหนึ่งช่องทางที่แพทย์จะทราบกำหนดการประชุมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศได้ ในอนาคตมีแผนจะขยายไปสู่

ระบบ Android ต่อไป

                    ในการเปิดตัว App. CME ครั้งนี้เป็นการเปิดตัวได้ดีมาก ทั้งท่านนายกแพทยสภา ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ,ท่านเลขาธิการแพทยสภา นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ,คณบดีต่าง ๆ และประธานราชวิทยาลัย ซึ่งทุกท่านประทับใจและให้ความสนใจใน App.CME นี้