สำหรับแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2556 คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกให้ นพ.นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คนที่ 40 ประจำปี 2556

 

\"\"

\"\"  \"\"

 

 

วันนี้ (12 มิ.ย.57)  เวลา 10.00 น. ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานงานแถลงข่าว “ประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2556” ร่วมกับ ผศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รศ.นพ.อนุพันธ์  ตันติวงศ์  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2556 นพ.นิรันดร์   วิชเศรษฐสมิต  แพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2556  โดยมี  ผศ.นพ.ประภัทร  วานิชพงษ์พันธุ์  เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ  ชั้น  2  รพ.ศิริราช  

     
        สำหรับแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2556  คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกให้ นพ.นิรันดร์  วิชเศรษฐสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมายอ  จังหวัดปัตตานี  เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คนที่ 40  ประจำปี 2556  
           
        ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแพทย์  ผู้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในชนบท และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาบริการทางการแพทย์และงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ ให้เจริญก้าวหน้า เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพและนักศึกษาแพทย์ โดยเฉพาะบัณฑิตแพทย์ที่ต้องออกไปปฏิบัติงานในชนบท ให้มีทัศนคติที่ดีและมองเห็นคุณค่าของการทำประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคม ในชนบท ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยที่แพทย์ผู้รับรางวัลจะได้รับเกียรติให้แสดงปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ เพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์แด่ศ.เกียรติคุณ นพ.อุดม โปษะกฤษณะ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ที่เอาใจใส่ ดูแล สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานของแพทย์ไทยในชนบทอย่างดีตลอดมา 
         
        “สำหรับ นพ.นิรันดร์ ถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศ การที่แพทย์ได้เสียสละความสุขของตนเพื่อส่วนรวม เป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย เป็นสิ่งที่น่านับถือยกย่องและเป็นคุณธรรมสำคัญของคนดี” ศ.คลินิก นพ.อุดม กล่าว
 
        รศ.นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์ ประธาน คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2556  กล่าวถึงการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทว่า มีการพิจารณาจากคุณสมบัติหลายประการ ประกอบด้วย การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  การบริหาร  มนุษยสัมพันธ์  ความเสียสละ ความใฝ่รู้ในวิชาการ ความเป็นผู้นำที่ดี และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ในชนบทติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกแพทย์ผู้มีความเหมาะสมที่สุด  
           
        โดยในปี 2556  ได้มีการเสนอรายชื่อแพทย์ที่ปฏิบัติงานในชนบทให้คณะกรรมการพิจารณาทั้งสิ้น จำนวน 14 ท่าน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว  จึงได้เดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานขั้นสุดท้าย จำนวน 11 ท่าน ในการเดินทางไปแต่ละครั้ง คณะกรรมการได้สัมภาษณ์แพทย์  ผู้ร่วมงานและผู้มารับบริการ ตลอดจนได้เยี่ยมชมผลงานและโรงพยาบาลดังกล่าว  เป็นที่น่ายินดีว่า ประเทศไทยมีแพทย์ที่ตั้งใจทำงานในชนบทอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทหลายคน ทำให้เป็นที่หนักใจแก่คณะกรรมการในการตัดสิน    
           
        “ทุกครั้งที่เราไปเยี่ยมแพทย์ที่ดีในชนบท เราได้เรียนรู้ผลงานที่มีคุณค่า น่าประทับใจ เช่น การพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินทางอากาศ การออกหน่วยแพทย์เดินดอย ในพื้นที่ซึ่งเป็นภูเขาส่วนใหญ่ หรือบทบาทของแพทย์โรงพยาบาลชุมชน ที่ไม่เฉพาะแต่การดูแลสุขภาพ แต่เป็นผู้ประสานชุมชนในการรณรงค์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น” 
           
        “สำหรับ นพ.นิรันดร์ นั้น แม้เป็นคนกรุงเทพ แต่เสียสละไปทำงานในชนบทที่ห่างไกลและอันตรายตั้งแต่จบแพทย์ เป็นเวลาร่วม 20 ปี ในภาวะที่วิกฤต ทั้งเหตุการณ์ความรุนแรงและความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลับเป็นโอกาสให้พัฒนากระบวนการสื่อสาร การดูแลแบบองค์รวม และการเยียวยาจิตใจของบุคลากรในโรงพยาบาล ผู้ป่วย  ญาติ  และคนในชุมชนให้สามารถอยู่กันได้อย่างสันติสุข นพ.นิรันดร์จึงเป็นตัวอย่างที่ดียิ่งให้แพทย์ที่จบใหม่เห็นคุณค่าของการทำ งานในโรงพยาบาลชุมชน และเรียนรู้ถึงความสุขของชีวิตแพทย์ในชนบท”  รศ.นพ.อนุพันธ์ กล่าว
           
       
สำหรับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทที่ได้รับ ประกอบด้วยโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 100,000 บาท บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 60,000 บาท และบริษัท เทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด 20,000 บาท  
         
        อนึ่ง ในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 นพ.นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต จะแสดงปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ เรื่อง“เส้นทางการสร้างสันติสุขภาวะในจังหวัดชายแดนภาคใต้” เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 รพ.ศิริราช จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและชื่นชมกับความมุ่งมั่นผลสำเร็จของ แพทย์ดีเด่นในชนบทโดยถ้วนหน้ากัน

ที่มา : http://www.si.mahidol.ac.th