้วยราชวิทยาลัยแพทย์เวชสาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย และสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/ เวชศาสตร์ครอบครัว ประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “สุขภาพจิตของครอบครัว” Workshop “Family Mental Health” ระหว่างวันที่ 7 – 10 มกราคม 2557 ณ ห้อง กิ่งทองโรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ นักจิตวิทยา และผู้เข้าร่วมการประชุม ได้เข้าใจในกลยุทธ์ด้านสุขภาพจิตและน ามาปฏิบัติในงานบริการได้ อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรสามารถดูแลสุขภาพจิตทั้งของตัวเอง และบุคคล อื่นได้ในทุกสถานการณ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สุขภาพจิตของครอบครัว"

 

\"\"

\"\"

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
- จดหมายเชิญ
- โปรแกรมการประชุม
- ผู้สนับสนุน