แพทยสภาผลิตแพทย์ปี 2556 ได้ 2,300 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึงพันคน เผยอนุมัติเพิ่มคณะแพทย์อีก 2 แห่ง ที่ ม.สยาม และ ม.แม่ฟ้าหลวง

 

\"\"

แพทยสภาผลิตแพทย์ปี 2556 ได้ 2,300 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึงพันคน เผยอนุมัติเพิ่มคณะแพทย์อีก 2 แห่ง ที่ ม.สยาม และ ม.แม่ฟ้าหลวง คาดผลิตแพทย์เพิ่มได้อีกปีละ 2,800 คน หนุนลงชนบทมากขึ้น การันตีแพทย์ไทยเจ๋งจริง ชี้ต้องผ่านการทดสอบระดับชาติ 3 ครั้ง
       
       น.อ.(พิเศษ) นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า จากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มทั่วประเทศของแพทยสภา โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 19 แห่งทั่วประเทศ ทำให้ในปี 2556 สามารถผลิตแพทย์จบใหม่ได้ถึง 2,300 คน เพิ่มจากปี 2552 ที่มีแพทย์จบใหม่เพียง 1,356 คน และล่าสุด ปีนี้ได้มีการอนุมัติเพิ่มคณะแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยอีก 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทำให้มีมหาวิทยาลัยที่ผลิตแพทย์เพิ่มเป็น 21 แห่งทั่วประเทศ ด้วยเหตุนี้จะทำให้สามารถเพิ่มแพทย์จบใหม่ได้เป็นปีละ 2,800 คนในอนาคต เพื่อดูแลประชาชนในส่วนที่ขาดแคลนโดยเฉพาะชนบท
       
       น.อ.(พิเศษ) นพ.อิทธพร กล่าวอีกว่า นอกจากการผลิตแพทย์ แพทยสภายังให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพการศึกษาที่ต้องพัฒนาควบคู่ด้วย โดยเน้นให้มีการทดสอบและประเมินแพทย์ก่อนจบใหม่ทุกคน ที่จะต้องผ่านการรับรองจากแพทยสภาอีกชั้น ด้วยการทดสอบความสามารถวิชาชีพแพทย์ระดับชาติ เพื่อเป็นการการันตีวิชาชีพแพทย์ว่า แม้ผ่านการศึกษาจากสถาบันคนละแห่งแต่ต้องมีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์เดียวกันจึงออกไปดูแลประชาชนได้ ซึ่งไม่ว่าจะศึกษาจากสถาบันไหนทั้งที่จบในและต่างประเทศ ก็ต้องมาทดสอบเหมือนกันทั้งหมด
       
       “นักศึกษาแพทย์ทุกคนจะต้องทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถก่อนจบเป็นแพทย์ ด้วยการเข้าทดสอบกับศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับแพทยสภา โดยกำหนดให้นักศึกษาแพทย์ทุกคนต้องผ่านการทดสอบ 3 ครั้ง แบ่งเป็นทดสอบวิชาการช่วงชั้นปีที่ 3 ทดสอบความรู้โรคต่างๆ ช่วงชั้นปีที่ 5 และทดสอบภาคปฏิบัติในการตรวจคนไข้ช่วงชั้นปีที่ 6 ซึ่งนักศึกษาทุกสถาบันต้องผ่านทดสอบกับ ศ.ร.ว.ทั้งสิ้น โดย ศ.ร.ว.จะมีการปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบอัปเดตทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นการดูแลประชาชนครอบคลุมทั้งการตรวจ วินิจฉัย รักษา ป้องกันโรค ให้คำแนะนำ และคุณธรรมจริยธรรม” รองเลขาธิการ กล่าวและว่า ข้อบังคับนี้กำหนดให้แพทย์ที่จบจากต่างประเทศ ที่จะได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแบบถาวรเพื่อทำงานในประเทศไทย ก็ต้องทำการทดสอบและผ่านการประเมินจาก ศ.ร.ว.ในมาตรฐานเดียวกันด้วยเช่นกัน

ที่มา : http://www.manager.co.th/