ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม The 2 nd ASEAN Sleep Congress Committee
การประชุมระดับอาเซียน มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความสามารถในการดูแล
ป่วยทั้งเชิงรุกและตั้งรับได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการนอนหลับ
และความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการนอนหลับให้แก่แพทย์และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจในวงกว้าง
จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร อปร. ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์