สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับการถวายรางวัล “IUTOX 2013 Merit Award” จากสหภาพพิษวิทยานานาชาติ ด้วยการลงคะแนนของคณะมนตรี ซึ่งพิจารณาจากรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ด้านพิษวิทยาที่ได้รับการเสนอชื่อจากทั่วโลก

\"\"  \"\" 

ในการประชุมวิชาการด้านพิษวิทยานานาชาติ ครั้งที่ 13 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจัดการประชุมทุก ๆ 3 ปี ซึ่งในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับการถวายรางวัล “IUTOX 2013 Merit Award” จากสหภาพพิษวิทยานานาชาติ ด้วยการลงคะแนนของคณะมนตรี ซึ่งพิจารณาจากรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ด้านพิษวิทยาที่ได้รับการเสนอชื่อจากทั่วโลก นับเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของวงการนักวิทยาศาสตร์ด้านพิษวิทยาและของประเทศไทยโดยรวม ทั้งนี้จากผลงานที่ทรงอุทิศพระองค์ในการทำวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านพิษวิทยา และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการได้รับสารเคมีให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ได้ทรงดำเนินการมามากกว่า 2 ทศวรรษ

นับตั้งแต่ทรงสถาปนาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติแต่งตั้งให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมของ UNEP และองค์การอนามัยโลก สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ได้แต่งตั้งให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยของสารเคมีประจำภูมิภาค นอกจากนั้นยังทรงก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษา ผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับสูงทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลด้านการประเมินความเสี่ยงร่วมกับศูนย์ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกที่มหาวิทยาลัยออตตาวา ประเทศแคนาดาและมหาวิทยาลัยอูเทรค ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ในประเทศกำลังพัฒนา.

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/