วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2555

 สรุปข่าว (ประชาสัมพันธ์)
“โครงการ การประกวดคำขวัญ CME”
(ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภา)
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2555


     เนื่องด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ได้จัดโครงการ ประกวดคำขวัญCME ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์มีคำขวัญที่สร้างกำลังใจ และสะท้อนภาพลักษณ์ของแพทย์ไทย เป็นคำขวัญที่สามารถนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศได้
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกแพทย์ นิสิต/นักศึกษาแพทย์ ได้มีส่วนร่วมในการคิดคำขวัญให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

     ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญ CME ในช่วงวันที่ 13 เมษายน 2555 – 30 มิถุนายน 2555 โดยมีผู้ส่งคำขวัญเป็นสมาชิกแพทยสภา และนิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่ยังอยู่ในการศึกษาฯ รวมผู้ส่งคำขวัญมาทั้งสิ้น 122 คำขวัญ และในการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2555 วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 ได้ตัดสินคำขวัญ ดังนี้


\"\"
ผู้ชนะเลิศ อันดับที่ 1  นายแพทย์ธเนศ  ธนสารวิมล
คำขวัญ “พัฒนาความรู้ คู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์สังคมไทย”
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2554 ปฏิบัติงานที่รพ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ของที่ระลึกที่ได้รับ ได้แก่ โล่เกียรติยศ, โทรศัพท์ iPhone 4 และใบประกาศนียบัตร


ผู้ชนะเลิศ อันดับที่ 2  นายแพทย์เกตุ  ชูพันธ์  
คำขวัญ “การแพทย์ก้าวไกล แพทย์ไทย ใส่ใจ ศึกษาต่อเนื่อง” 
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2546 ปฎิบัติที่กลุ่มงานศัลย์ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
ของที่ระลึกที่ได้รับ ได้แก่ โล่เกียรติยศ, โทรศัพท์ Samsung Galaxy Cooper และใบประกาศนียบัตร 

\"\"
ผู้ชนะเลิศ อันดับที่ 3
  นายแพทย์รักษชัย นาทองไชย  
คำขวัญ “ศ.น.พ. เพิ่มศักยภาพแพทย์ไทย ก้าวไกลคู่จริยธรรม” 
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2555 และปัจจุบันเรียนต่อ ที่กลุ่มงานนิติเวช รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 
ของที่ระลึกที่ได้รับ ได้แก่ โล่เกียรติยศ, กล้องดิจิตอล Sony Cyber-Short และใบประกาศนียบัตร 
 

     ศ.น.พ. ได้กำหนดการมอบโล่และของที่ระลึกให้ผู้ชนะการประกวดอันดับที่ 1,2 และ 3 ในวันประชุมคณะกรรมการแพทยสภา วันที่ 11 ตุลาคม 2555 และได้รับเกียรติจากนายกแพทยสภาเป็นผู้มอบโล่ที่ระลึก

\"\"\"\"\"\"

\"\"