\"\" \"\"

 

เนื่องด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ได้จัดโครงการ ประกวดคำขวัญCME ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
      1.เพื่อให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์มีคำขวัญที่สร้างกำลังใจ และสะท้อนภาพลักษณ์ของแพทย์ไทย เป็นคำขวัญที่สามารถนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ
         ทั้งในและต่างประเทศได้
      2.เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
      3.เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกแพทย์ นิสิต/นักศึกษาแพทย์ ได้มีส่วนร่วมในการคิดคำขวัญให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

\"\"


                ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญ CME ในช่วงวันที่ 13 เมษายน 2555 – 30 มิถุนายน 2555 โดยมีผู้ส่งคำขวัญเป็นสมาชิกแพทยสภา และนิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่ยังอยู่ในการศึกษาฯ รวมผู้ส่งคำขวัญมาทั้งสิ้น 122 คำขวัญ และในการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2555 วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 ได้ตัดสินคำขวัญ ดังนี้


                ผู้ชนะเลิศ อันดับที่ 1            นายแพทย์ธเนศ ธนสารวิมล
                                                     คำขวัญ “พัฒนาความรู้ คู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์สังคมไทย” จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2554 ปฏิบัติงานที่รพ.กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ของที่ระลึกที่ได้รับ ได้แก่ โล่เกียรติยศ, โทรศัพท์ iPhone 4 และใบประกาศนียบัตร

                ผู้ชนะเลิศ อันดับที่ 2            นายแพทย์เกตุ ชูพันธ์
                                                     คำขวัญ “การแพทย์ก้าวไกล แพทย์ไทย ใส่ใจ ศึกษาต่อเนื่อง”จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2546 ปฎิบัติที่กลุ่มงานศัลย์ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ของที่ระลึกที่ได้รับ ได้แก่ โล่เกียรติยศ, โทรศัพท์ Samsung Galaxy Cooper และใบประกาศนียบัตร

                ผู้ชนะเลิศ อันดับที่ 3            นายแพทย์รักษชัย นาทองไชย
                                                     คำขวัญ “ศ.น.พ. เพิ่มศักยภาพแพทย์ไทย ก้าวไกลคู่จริยธรรม”จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2555 และปัจจุบันเรียนต่อ ที่กลุ่มงานนิติเวช รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ของที่ระลึกที่ได้รับ ได้แก่ โล่เกียรติยศ, กล้องดิจิตอล Sony Cyber-Short และใบประกาศนียบัตร

\"\" \"\"

 

           ศ.น.พ. ได้กำหนดการมอบโล่และของที่ระลึกให้ผู้ชนะการประกวดอันดับที่ 1,2 และ 3 ในวันประชุมคณะกรรมการแพทยสภา วันที่ 11 ตุลาคม 2555 และได้รับเกียรติจากนายกแพทยสภาเป็นผู้มอบโล่ที่ระลึก