Phramongkutklao Hospital ICT Expo \'12

โชว์เทคโนโลยีการรักษาในระยะไกลผ่านเครือข่ายไร้สายจากโรงพยาบาลพระมงกุฎ เกล้า

ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถรู้และสามารถเตรียมการรักษาเบื้องต้นอาการผู้ป่วยได้ ตั้งแต่บ้้านถึงโรงพยาบาลผ่านระบบ 4G 3G และ Edge