ระหว่าง 13 เมษายน 2555 – 30 มิถุนายน 2555

หลักการและเหตุผล

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์เป็นองค์กรในกำกับของแพทยสภา  เกิดขึ้นจากข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ. 2543และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา21(3) (ญ)(ฎ) คณะกรรมการแพทยสภา และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์  ส่งเสริมและสนับสนุนให้แพทย์มีการศึกษาหาความรู้ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง   

ด้วยเหตุดังกล่าวและเพื่อให้เพื่อนแพทย์ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งก็จะนำไปสู่การพัฒนาการบริการทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ จึงได้จัดโครงการ“ประกวดคำขวัญ CCME ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกแพทย์  มาร่วมกันส่งเสริมการเก็บคะแนนการศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ ในต่างประเทศได้ให้ความสำคัญกับตัวคะแนนมาก เพราะเป็นรูปธรรมที่แสดงให้เห็นว่าแพทย์ท่านนั้นใฝ่ใจในการพัฒนาตนด้วยการศึกษาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาการทำเวชปฏิบัติด้วยเช่นกัน

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์มีคำขวัญที่สร้างกำลังใจ และสะท้อนภาพลักษณ์ของแพทย์ไทย เป็นคำขวัญที่สามารถนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศได้
 • เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
 • เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกแพทย์ นิสิต/นักศึกษาแพทย์ ได้มีส่วนร่วมในการคิดคำขวัญให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกแพทย์ กว่า 40,000 ท่าน

ระยะเวลาในการจัดการประกวดคำขวัญ CCME
ระหว่าง 13 เมษายน 2555 – 30 มิถุนายน 2555

กติกา

 • ผู้ส่งคำขวัญเป็น สมาชิกแพทยสภา (ทั้งนี้ให้รวมทั้ง นิสิต/นักศึกษาแพทย์ที่ยังอยู่ในการศึกษาฯ เพื่อการมีส่วนร่วมในการเห็นความสำคัญของวิชาชีพแพทย์)
 • คณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือกคำขวัญจากผู้เข้าประกวด ให้เหลือเพียง 3 คำขวัญ และพิจารณาคำขวัญที่ดีที่สุด เพื่อรับโล่เกียรติยศและของที่ระลึก 1,2,3 ตามลำดับต่อไป
 • ประกาศผล สำนักงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภา ในเดือนถัดไป
 • นับตราไปรษณีย์ของวันที่ 30 มิถุนายน เป็นวันสุดท้ายของการรับคำขวัญที่ส่งเข้าประกวด 
 • ประกาศผล 1 เดือนหลังจากนั้น (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

 

สถานที่ส่งคำขวัญเข้าประกวด

 1. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ชั้น 7 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (หากส่งทางไปรษณีย์ ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 2. ส่งคำขวัญได้ทาง Web ของ ศ.น.พ.  :  www.ccme.or.th

 หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญ

 1. เขียนคำขวัญ CCME ที่มีเนื้อหาแสดงให้เห็นความสำคัญ ในเรื่องการเก็บคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ 
 2. ความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด เน้นให้จำง่าย ติดปาก สร้างสรรค์ (คำขวัญภาษาไทยเท่านั้น) พร้อมคำอธิบายความหมาย ยกเว้นคำว่า CME” ใช้เป็นอักษรภาษาอังกฤษได้
 3. ส่งได้มากกว่า 1 คำขวัญ (แต่ขอสงวนของที่ระลึกให้ท่านละ 1 ชิ้น)
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ให้เหมาะสมกับการใช้งานต่อไป รวมทั้งการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และขอสงวนสิทธิ์คำขวัญที่ส่งมาทั้งหมดให้เป็นของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภา

 คำขวัญที่ผ่านการคัดเลือก 3 อันดับแรก 
จะได้รับ โล่เกียรติยศและของที่ระลึก จาก ศ.น.พ.

 

                                                      พ.อ.(พ.) ผศ.นพ. กิฎาพล  วัฒนกูล                
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภา
ผู้เสนอโครงการ                            

                                                                                                          

                                                      ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี  เผ่าสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการบริหาร                  
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ แพทยสภา     
ผู้อนุมัติโครงการ                          

คลิ๊กที่นี่ เพื่อส่งคำขวัญ