ไซนัสอักเสบ เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป และเป็นหนึ่งในห้าของโรคที่แพทย์ใช้ยาด้านจุลชีพ อีกทั้งถ้าผู้ป่วยที่เป็นไซนัสอักเสบไม่ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม จะนำไปสู่โรคแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น หูชั่นกลางอักเสบ, คออักเสบเรื้อรัง, หลอดลมอักเสบ และ ภาวะแทรกซ้อนทางตา หรือสมองได้