"ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์" มีชื่อย่อว่า ศ.น.พ. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Center for Continuing Medical Education" ย่อว่า CCME. เป็นองค์กรในกำกับของแพทยสภา เกิดขึ้นจากข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2543 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาลและมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้แพทย์มีการศึกษาหาความรู้ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้ดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งโดยตรงและโดยผ่านสถาบันเครือข่ายของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่สถาบันหลักและสถาบันสมทบ