CME Moblie Application เพื่อช่วยให้สมาชิกแพทย์ได้รับรู้ข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการ ได้ทบทวน Most common diseases ของแต่ละราชวิทยาลัยฯ พร้อมกับรับทราบกำหนดการประชุมที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งของราชวิทยาลัยฯ และสมาคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการทำเวชปฏิบัติให้ถูกต้องและทันสมัย