ตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนภายในเอกสาร  ข้อมูลทั่วไปของไวรัสโคโรน่า • ไวรัสโคโรน่าทั่วไปเป็น RNA virus สามารถก่อโรคทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร (ส่วนใหญ่ อาการน้อย บางครั้งรุนแรงมาก) ยกเว้นเมื่อ ปี ค.ศ. 2002-2003 ซึ่งเป็น SARS Coronavirus • การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ล่าสุดพบรายงานครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2555 ที่ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย แพร่กระจายไปยังประเทศใกล้เคียง ได้แก่ การ์ตา จอร์แดน ฝรั่งเศส อิตาลี ตูนีเซีย เดิมเรียก Novel Coronavirus และปัจจุบันองค์การอนามัยโลกใช้ชื่อ Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) • พบผู้ป่วยได้ในทุกกลุ่มอายุ (ข้อมูลที่รายงานอายุที่พบระหว่าง 2-83 ปี) ส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ มีผู้ป่วยเด็ก ไม่ถึง 10 ราย สัดส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก 0.3:1 เป็น 1:1 • อัตราป่วยตาย ในช่วงแรก พบค่อนข้างสูง ร้อยละ 60-70 ปัจจุบันลดลงเหลือ ร้อยละ 36 • มีรายงานผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ทั้งในครอบครัว (Family contact) และในโรงพยาบาล (Hospital setting) โดยมีรายงานการระบาดในโรงพยาบาล ร้อยละ 26 ของรายงานผู้ป่วย MERS-CoV ทั้งหมด และร้อยละ 12 ของผู้ป่วยทั้งหมดเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง