วันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

\"\"

 \"\"\"\"