***สมาชิกทุกท่านที่ใช้ระบบ E-mail ( ..@ccme.or.th ) ของเราทุกท่านโปรดทราบ***


สืบเนื่องจากเดิมที่ ศนพ. เคยให้บริการพื้นที่สำหรับใช้งาน E-mail แก่สสมาชิกนั้น ปัจจุบันพบว่ามีหลาย E-mail ไม่มีการเคลื่อนไหว หรือใช้งานนานเกินกว่า 6 เดือน และ/หรือ ใช้พื้นที่เกินกว่าปริมาณที่ได้กำหนดให้ใช้ได้ ซึ่งทำให้ประเมินการได้ว่าสมาชิกท่านนั้นๆ ไมได้ใช้งาน e-mail ดังกล่าวแล้ว ทางศูนย์ฯ (ศนพ.) จึงขอสงวนสิทธิ์ เพื่อลดพื้นที่การใช้งาน และใช้ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่าย(Server)ของเราให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยจะขอระงับใช้งาน E-mail ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากท่านสมาชิกท่านใดยังคงต้องการใช้งาน E-mail ของท่าน ขอให้ติดต่อแจ้งความจำนง โดยตรงที่ admin@ccme.or.th โดยต้องระบุ ข้อมูลดังนี้

  1. ชื่อ-สกุล ของท่าน
  2. หมายเลข ประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพ(ว.)
  3. E-mail ที่ท่านใช้งานอยู่ ( ..@ccme.or.th )
  4. หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ

โดยต้องส่งเอกสารแจ้งความจำนงกลับภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2553 นี้เท่านั้น