สรุปผล การสัมมนา สถาบันหลัก / สถาบันสมทบ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

          พุธที่ 21 ก.ค. 2553  ห้องประชุมนพ.ไพจิตร ปวะบุตร  อ.7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดฯ สธ.

 

ปาฐกถาพิเศษ “บทบาทของแพทย์ต่อการศึกษาต่อเนื่อง” โดย ฯพณฯ องคมนตรี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย

    - โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งต้องผลิตแพทย์ที่มีองค์ความรู้ที่ใกล้เคียงกัน  การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์เมื่อจบมาจากโรงเรียนแพทย์แล้ว จึงมีส่วนอย่างมากที่จะทำให้แพทย์มีความรู้ที่ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

   - แพทยสภาควรจะต้องจัดอนุกรรมการ ชุดผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถมองภาพรวมเพื่อปรับยุทธศาสตร์ รับการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์ในอนาคต และสร้างภาคีของการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในเรื่อง “Health Impact of Climate Change

   - ศ.น.พ. ควรต้องทำงาน โดย ลดขั้นตอน สร้างความเรียบง่าย คงคุณภาพ  สร้างความรู้ทางการแพทย์เพื่อสร้างนักวิชาชีพ

   - แพทย์ต้องเป็นผู้มั่นเรียนรู้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ทั้งต่อตัวเอง  เพื่อนร่วมวิชาชีพ และ ประชาชน

   - เราคงไม่สามารถลดจำนวนผู้ฟ้องหมอเพื่อเงินได้  แต่เราสามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่รับรู้โดยบริสุทธิ์ใจถึงเจตนาการทำงานของแพทย์ได้

    - พร้อมกันนี้ได้ยกพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้หมู่คณะ ในโอกาสต่างๆ  ดังนี้

            - หน้าที่ของแต่ละบุคคลจะมีสิ่งสำคัญ 2 อย่าง คือจะต้องสร้างตัวเองให้มีความเจริญรุ่งเรือง สามารถที่จะทำงานทำการในแนวของตัว เพื่อที่จะเลี้ยงชีวิตและอีกด้านหนึ่งก็คือช่วยส่วนรวมได้อยู่ดีกินดี (พระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2525)

            - คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็น คุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ...(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522)

                -  “...การทำสิ่งที่ดีงามนั้น ไม่ใช่ของที่พ้นสมัยหรือ ที่น่ากระดากอาย หากเป็นของที่ทุกคนทำได้ไม่ยากและให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า เพราะความดีนั้นทรงค่า และทรงผลดีอยู่ตลอดกาลมิได้เปลี่ยนแปลงมีแต่ค่านิยมในความดีเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไป...(พระราชดำรัสพระราชทานเพื่ออัญเชิญไปอ่าน ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 13 เมษายน 2516)

                - “...การพัฒนานี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจทั้งสองอย่าง คือจิตใจที่หวงแหนที่ดินทำกินของเรา หวงแหนผืนแผ่นดินของเรา และจิตใจที่จะต้องช่วยเหลือกัน เพราะทุกคนเป็นสมาชิกของประเทศคือเป็นชาวไทยทุกคน... (พระราชดำรัสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการ ที่โรงเรียนร่มเกล้าบ้านคลองทราย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี 2 กรกฎาคม 2524)

            - “...ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยเป็นสมบัติมีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่เราได้รับสืบต่อจากบรรพบุรุษและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนจะต้องรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคง...(พระบรมราโชวาทพระราชทานสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 56  วันที่ 2-10 สิงหาคม 2512)

            - “...การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อย่ชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้... (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 กันยายน 2506)

            - ทำงานกับฉัน  ฉันไม่มีอะไรให้นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทำประโยชน์แก่ผู้อื่น (พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)   

 

“แผนยุทธศาสตร์ และ การปรับปรุงประเภทกิจกรรมใหม่” โดย ผอ.ศ.น.พ.

-  การนำเสนอการศึกษาข้อมูลปรับยุทธศาสตร์สร้างความเข้าใจ

            - จุดอ่อน จุดแข็ง หาแนวทางปฏิบัติ

            - พันธกิจ วิสัยทัศน์ ปรับกิจกรรม R2C

                -  เกิดการยอมรับเตรียมรับ กฤษฎีกา

-  ทำอย่างไรให้ CME มีคุณค่าและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์ไทย

-  การเพิ่มประเภทกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง จาก 36 กิจกรรม เป็น 44 กิจกรรม

 

ภาคเช้า การอภิปรายกลุ่ม

คุณ ธนัช กรองกันภัย

-           ผมเคยฟ้องแพทย์ เป็นจำนวนเงิน กว่า 70 ล้านบาท ในกรณีภรรยาคลอดลูกคนที่สี่ แล้วเกิดการตกเลือด แพทย์ต้องช่วยเหลือด้วยการผ่าตัด แต่คราวนี้ได้ตัดโดนท่อปัสสาวะไปด้วย ภรรยาผมใช้เวลารักษาตัว ปีครึ่ง กว่าจะกลับสู่สภาพเดิมได้

-           ต้องขอบคุณ อาจารย์หมอสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ที่ทำให้ผมได้มองเห็นแพทย์ในอีกมุมมองหนึ่ง และทำให้ผมให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น ผมและครอบครัวได้เห็นธรรมะ จากการอโหสิกรรมในครั้งนี้ และหันมาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง

-           อยากฝากถึงแพทย์ทุกท่านว่า ในมุมมองของผู้ป่วย เขาได้ฟากความหวังในการรักษา ไว้ในมือ และความสามารถของพวกท่าน  ถ้าท่านทำจนสุดความสามารถของท่านแล้ว เชื่อว่าผู้ป่วยทุกคนคงเข้าใจและไม่มีใครอยากฟ้อง หรือทำให้ท่านเสียกำลังใจจากการทำหน้าที่ของท่านได้

 

อาจารย์เสงี่ยม บุญจันทร์

-           บุคคลจะบอกว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นผิดนั้นไม่ได้

-           คะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ สามารถใช้ประกอบในรูปคดีได้ อย่างน้อยศาลก็จะสืบดู ลักษณะ พฤติกรรมของแพทย์ผู้ถูกร้องเรียน ว่า มีความใส่ใจในการพัฒนาตนเองในการทำเวชปฏิบัติอย่างไร

 

 

อาจารย์สมเกียรติ วัฒนศิริกุลชัย

-           ผู้บริหารที่ฉลาด จะต้องเอาวิชาการมาเป็นตัวช่วยในการบริหารด้วย ให้เป็นตัวชี้วัดองค์กรเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

-           ในอนาคต เมื่อทุกคนเห็นความสำคัญของ CME แล้ว ต่อไปเราก็จะก้าวข้ามไปทำ CPD [Continuing Professional Development] เหมือนในบางประเทศที่เขาพัฒนาไปแล้ว

 

 

อาจารย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

-           ตั้งแต่เกิดมา มีใครไม่เคยเดินสะดุดเท้าตัวเองบ้าง  เวลาทานข้าวมีใครไม่เคยกัดโดนลิ้นตัวเองบ้าง เวลาเราทำตัวเราเอง เราไม่เคยโทษตัวเอง  แต่ถ้าคนอื่นทำเรา เรายอมไม่ได้ ใช่หรือไม่

-           การพัฒนาตนเองในเรื่องวิชาชีพเป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้ว

-           เมื่อจบแพทย์มา ทุกคนก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแต่อาจไม่รู้ตัว เช่น การประชุมตอนเช้า (morning conference) การประชุมยาตัวใหม่ๆ เป็นต้น  

 

        

ภาคบ่าย การอบรมเชิงปฏิบัติการ CME Software 5.0

 

-        วิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าใช้งาน ที่ปรับปรุงจาก CME Software Version  4.0 เป็น 5.0

-        หากท่านใดที่มีปัญหาสามารถติดต่อได้ที่ คุณเสาวนีย์ เอี่ยมปรีดา และคุณวรวุธ จำรัสศรี

โทรศัพท์ 02-642-7163