ศ.น.พ. ประกาศรับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ประกาศรับผอ.ศูนย์ฯ วาระ พ.ศ. 2552-2555
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552

\"\"


 

REGISTER HERE ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่นี
ส่งกลับทางโทรสารหมายเลข 0-2591-7049