สรุปผลการสัมมนา
สถาบันของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
โรงพยาบาลเลิดสิน 3 กันยายน 2551


\"\"
 

\"\" \"\"
\"\" \"\"

                                                                                         

จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา

            จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา            150     คน
              เป็นแพทย์                               71      คน
             ไม่ใช่แพทย์                            79      คน

           จำนวนสถาบัน                      40  สถาบัน

                         เริ่มเปิดพิธีสัมมนาสถาบันของ ศ.น.พ.
                            โดย   :  นายแพทย์สมศักดิ์  โล่ห์เลขา
                                         นายแพทย์สุรพจน์  สุวรรณพานิช
                                         ผู้แทนจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน

ผลสำรวจความคิดเห็นของสถาบันหลักและพัฒนาการของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์  โดย  :  นายแพทย์โชติศักดิ์  เจนพาณิชย์ 
\"\"


กล่าวสรุปได้ ดังนี้
       1. พัฒนาการของ ศ.น.พ.
           เรื่องทั่วไป
              - นำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาของ ศ.น.พ. (มีผลทางกฎหมาย 11สิงหาคม 2543)  
              - ข้อบังคับของ ศ.น.พ. ปัจจุบันใช้ฉบับปี พ.ศ. 2550 
              - คุณสมบัติของสถาบันหลัก  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ ศ.น.พ.
           กิจกรรมวิชาการ
              - ปรับเพิ่มจากเดิม 4 กลุ่ม 32 ประเภท เป็น 4 กลุ่ม 36 ประเภท
              - เน้น กลุ่มที่ 1  ที่สถาบันหลักต้องจัดให้ได้อย่างน้อย 4 ใน 7 ประเภท โดยต้องมีกิจกรรมวิชาการลำดับที่ 1  ( ประชุมวิชาการประจำปี ) ด้วย  , กิจกรรมที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ ได้แก่ กิจกรรมลำดับที่ 24, 34 – 36
           การบันทึกคะแนน CME  ระบบใหม่ตามรอบเดือนเกิดแพทย์
             - เพื่อให้คะแนน CME เป็นปัจจุบัน
             - สถิติที่สำคัญ แพทย์ 8 กลุ่มแรก ( เกิดเดือนธันวาคม – สิงหาคม )  จำนวน 20,690 คน    มีคะแนน CME  ตั้งแต่ 100 คะแนน ขึ้นไป      จำนวน 11,840 คน ( ร้อยละ 57 ) , มีคะแนนไม่ถึง 100 คะแนน จำนวน 6,050 คน ( ร้อยละ 29 ) , ไม่มีคะแนน จำนวน 2,800 คน  ( ร้อยละ 14 )
           ประกาศนียบัตรและใบรับรอง
             - มีการออกประกาศนียบัตรว่าผ่านเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องให้แก่แพทย์ที่มีคะแนน CME  ตั้งแต่ 100 คะแนน ขึ้นไป
             - มีแพทย์จำนวนหนึ่งมาขอให้ออกใบรับรองหน่วยกิจกรรมศึกษาต่อเนื่องสะสมเพื่อใช้ประกอบการสมัครศึกษาต่อต่างประเทศ
      2. ผลสำรวจความคิดเห็นสถาบันหลัก
           มีสถาบันหลักตอบแบบสอบถามกลับคืนมาภายในระยะเวลาที่กำหนด 54 สถาบัน จาก 133 สถาบัน  ผลสำรวจสรุปได้ดังนี้
           เรื่องทั่วไป 
             - ขาดคุณสมบัติขององค์กรในการดำรงสภาพสถาบันหลัก 10 แห่ง  สอดคล้องกับ การไม่ได้ใช้ soft ware  หรือมีการใช้ soft ware  แต่ไม่ตรงตามที่ ศ.น.พ. กำหนด
           การจัดกิจกรรมวิชาการ
             - แนวโน้มการจัดกิจกรรมวิชาการมีมากขึ้นจากปี 2546 – 2550  เกือบทุกกิจกรรมยกเว้น ชุดบรรยายทางวิชาการ เพียงกิจกรรมเดียวที่จัดน้อยลง   โดยมีการจัดประชุมวิชาการประจำปี มากที่สุด ตามด้วย การบรรยายพิเศษ  กิจกรรมที่มีการจัดน้อยที่สุดคือ การอภิปรายหมู่  
             - หากใช้เกณฑ์ความสามารถในการจัด การประชุมวิชาการประจำปี พบว่ามีสถาบันหลักที่ขาดคุณสมบัติในการดำรงสภาพสถาบันหลัก ประมาณ 8 แห่ง (จาก 54 สถาบัน)
           ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสถาบันหลัก
              - มีสถาบันหลักเพียง 7  แห่ง (จาก 54 สถาบัน) ที่เข้าใจถูกต้องว่า  การจัดกิจกรรมวิชาการของสถาบันหลัก  ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ ศ.น.พ. ทราบ  สามารถจัดกิจกรรมวิชาการและบันทึกคะแนน CME  ได้เลย
          การติดต่อประสานงานกับ ศ.น.พ.  และข้อเสนอแนะ
               - สถาบันหลัก จำนวน 23  แห่ง (จาก 54 สถาบัน)  ตอบว่าสะดวก 
               - ข้อเสนอแนะ เช่น ให้จัดอบรมสัมมนา , เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ศ.น.พ. 
          ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนา
สถาบันหลัก 51 แห่ง (จาก 54 สถาบัน)  สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา

อภิปรายร่วม หลากหลายมิติของ CME
โดย  :   คุณวันวิสาข์       ชูชนม์  ในฐานะประชาชนผู้รับบริการทางการแพทย์
    แพทย์หญิงพจนา   กองเงิน ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
         อาจารย์เจษฎา    อนุจารี  ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย 

\"\"
 \"\"

 หลากหลายมิติของ CME
แพทย์หญิงพจนา กองเงิน  ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                                                       -  แพทย์ผู้ปฏิบัติมีภาระงานมาก , เสี่ยงสูง , รายได้ต่ำ  
                                                       -  ภาระงานที่มากมีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวและครอบครัว
                                                       -  ให้นำเอาภาระงานมาคิดเป็นคะแนนด้วย  
                                                       -  กิจกรรมวิชาการที่ให้แพทย์บันทึกคะแนน  อย่าให้มีความยุ่งยาก  


 \"\"

คุณวันวิสาข์ ชูชนม์  ในฐานะประชาชนผู้รับบริการทางการแพทย์

                                            -  สิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากแพทย์  สำคัญที่สุดคือ ผลการรักษา ไม่ได้สนใจว่าแพทย์จะ  มีคะแนน CME  หรือไม่
                                            -  ต้องการให้แพทย์ดูแลเอาใจและให้เวลากับผู้ป่วยอย่างเพียงพอ
                                            -  แพทย์ควรมีทักษะในการสื่อสารที่ดี  เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ป่วย ญาติ และสังคม
                                            -  อาจมีการตรวจสอบความแน่ใจในโรคที่เป็น  โดยตรวจสอบกับแพทย์มากกว่าหนึ่งคน
                                            -  ในฐานะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์  จะลงข่าวแพทย์อย่างเป็นธรรม 

\"\"

อาจารย์เจษฎา อนุจารี  ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย

                                             -   กำลังมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องร้องแพทย์   
                                             -   สนับสนุนให้แพทย์เรียนรู้กฎหมาย  
                                             -   ผู้ที่ปฏิบัติวิชาชีพด้านกฎหมาย  ควรมีความรู้ทางด้านการแพทย์ด้วย
                                             -   ไม่สนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่เรียนกฎหมายโดยยึดถือเอารายได้เป็นตัวตั้ง
 

แบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง

\"\"

กลุ่ม 1  ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อ CME

                                                -  ให้ผู้บริหารเข้าถึง  CME  ได้ง่าย  
                                                -   ผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญ  เพราะโดยตำแหน่งต้องทำตัวให้เป็นต้นแบบที่ดี
                                                -   ใช้ CME  เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประเมินแพทย์
                                                -   เสนอให้การประชุมวิชาการสามารถดำเนินการแบบ Network Tele conference  
                                                     เพื่อขยายโอกาสให้แพทย์ที่อยู่ในสถานที่ต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการได้
                                                -    การรู้คะแนน CME  ของตัวเองจะทำให้แพทย์ผู้เป็นเจ้าของคะแนน  สนใจ CME 

\"\"

กลุ่ม 2  บทบาทของสถาบันหลักต่องานการศึกษาต่อเนื่อง

                                                  -   ให้หาวิธีการที่จะช่วยกระตุ้นให้แพทย์สนใจ CME 
                                                  -   นำ CME  ไปพิจารณาการรับรองมาตรฐานสถาบัน   
                                                  -   นำ CME  ไปพิจารณาความดีความชอบและปรับขั้นเงินเดือนของแพทย์
                                                  -   นำ CME  credit  มาเป็นเงื่อนไขประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อ  หรือทำงาน
                                                  -   ให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกจาก ศ.น.พ. 
                                                  -   ในฐานะสถาบันหลักจะดูแลและช่วยเหลือสถาบันสมทบอย่างไร
                                                  -   เพิ่มช่องทางในการได้คะแนน CME  เช่น การเป็นแพทย์อาสาออกหน่วยเคลื่อนที่ 
                                                  -    กิจกรรมวิชาการที่ดำเนินการโดยแพทยสภาอยู่แล้ว เช่น การออกใบวุฒิบัตร
                                                       ให้ แพทยสภาเป็นผู้บันทึกคะแนน CME  เลย  ไม่ต้องผ่านทางสถาบันหลักอีก 

\"\"

กลุ่ม 3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ สถาบันของ ศ.น.พ.

                                              -  ไม่ขัดข้องถ้าจะมีการกำหนดวาระการรับรองสถาบันหลักและให้มีการต่ออายุ
                                                  โดย ศ.น.พ.  เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ข้อดี คือ update ข้อมูลสถาบันหลัก , กระตุ้น
                                                   การปฏิบัติงานของสถาบันหลัก , ศ.น.พ. มีรายได้จากค่าธรรมเนียม  ระยะเวลาที่เห็น  
                                                   สมควรให้มีการต่ออายุ คือ ทุก ๆ 5 ปี  ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท                
                                              -  เจ้าหน้าที่สถาบันหลักมีงานอื่นประจำ  งานการศึกษาต่อเนื่องเป็นงานเสริม
                                              -  ให้มีการจัดสัมมนาระหว่างสถาบันหลักด้วยกัน  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นและเพื่อให้ได้รู้จักกัน
                                              -  นำเรื่อง CME  ไว้เป็นเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
                                              -  สถาบันสมทบไม่ส่งข้อมูลมาให้  แต่ส่งตรงมาที่ ศ.น.พ. 
                                              -  เน้นให้ผู้บริหารของสถาบันหลักเห็นความสำคัญงานการศึกษาต่อเนื่อง 
                                              -  ให้องค์กรแพทย์ช่วยกระตุ้นแพทย์ในสังกัดให้สนใจ CME   
 

\"\"

กลุ่ม 4  CME ที่แพทย์ไทยอยากให้เป็น

                                               -  ลบภาพในอดีตที่เป็นการบังคับที่ผูกติดกับการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
                                               -  ไม่ให้บังคับ  ให้ใช้ positive reinforcement   
                                               -   ให้พัฒนาเว็บไซต์ของ ศ.น.พ. ให้มีคำถามออนไลน์  ในทุกสาขา
                                               -   แพทย์ที่อยู่ต่างจังหวัดงานหนักมาก  ขอการทำงานเป็นคะแนนด้วย
                                               -   ให้พัฒนาเรื่องการประชาสัมพันธ์ของ ศ.น.พ.
                                               -   ให้สถาบันหลักเป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานงานกับสถาบันสมทบในสังกัด 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

\"\" \"\"


อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

          เจ้าหน้าที่สถาบันของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การบันทึกหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ( คะแนน CME )  ด้วย CME soft ware version 4.0 A