อัตราค่าธรรมเนียมศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
1.� ค่าธรรมเนียม� กรณีตรวจสอบจำนวนหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
�����การตรวจสอบจำนวนหน่วยกิต กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ในสังกัด� ไม่เกิน 10� คน� ครั้งละ� 500� บาท���� หากเกินกว่านี้คิดอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มคนละ� 50� บาท� แต่รวมแล้วค่าธรรมเนียมการตรวจสอบจำนวนหน่วย�� กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์� ครั้งละไม่เกิน� 5,000� บาท