ประชุมใหญ่สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1, 2, 3

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

หรือประชุมผ่าน ZOOM โดยเข้าลิ้งค์ : https://zoom.us/j/4318891436?pwd=NERna1M4b2REdUJzalhmeWhzZmdiQT09. (100 accounts)

กรณีที่เป็นสถาบันหลัก โปรดส่งแพทย์ผู้รับผิดชอบ CME และ เจ้าหน้าที่ประสานงานมาร่วมประชุมในครั้งนี้ ส่วนกรณีที่เป็นสถาบันสมทบ

โปรดส่งแพทย์ผู้รับผิดชอบ CME หรือ เจ้าหน้าที่ประสานงานมาร่วมประชุมด้วย

Download