ชุดแนวทางการจัดการความเครียดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ "3M Guidelines"

http://nursetu.innotopebkk.com/questionnaire-covid19

แนวทางสำหรับ รพ. นำไปใช้ ดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT หรือ ผู้ดูแลระบบ website ของ รพ. ดำเนินการลง code
  2. เจ้าหน้าที่ IT สามารถประสานงานนำ code ไปลงใน server ของแต่ละ รพ.
  3. ก่อนนำไปใช้ ควรมีการตั้งไว้เฉพาะบุคลากรของแต่ละ รพ. เพื่อข้อมูลเป็นความลับในส่วนของ รพ. และไม่ปนกับบุคคลภายนอก