ขอเรียนเชิญแพทย์อิสระ/แพทย์ทั่วไป/แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจพบ้านต่อยอด (Fellow) ร่วมกำหนดทิศทางของแพทย์ไทยออนไลน์ ในหัวข้อ "ปรับปรุงกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์"

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 16.00-19.00 น. Online Clubhouse.