ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 1 /2557 เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2557 คณะอนุกรรมการรับรองสถาบันและจัดสรรแพทย์ฝึกหัด ได้ดำเนินการเทียบความประสงค์ของผู้สมัคร เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด กับสถาบันที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภาแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก ณ สถาบันที่ยื่นความประสงค์ ดังต่อไปนี้ โรงพยาบาลกลาง 1. นางสาวแก้ววลี แก้วนิล Southwestern University Matias h. Aznar Memoral, College of Medicine, Phil. 2. นางสาวคีรีมาส อเต็นต้า Lyceum-Northwestern University, Dr.francisco Q.Duque Medical, Foundation, Phil 3. นางสาวจุฑารัตน์ เสียมไหม Lyceum-Northwestern University, Dr.francisco Q.Duque Medical, Foundation, Phil 4. นายเฉลิมพล ชากล่ำ Lyceum-Northwestern University, Dr.francisco Q.Duque Medical, Foundation, Phil 5. นายเชิดชัย แก้วปา Lyceum-Northwestern University, Dr.francisco Q.Duque Medical,F oundation, Phil 6. นายณรงค์ศักดิ์ รอดภัย University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center, Phil. 7. นางสาวณิญา รุจธนานันท์ Gullas College of Medicine, University of the Visayas, Cebu, Phil 8. นายนวสวัสดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา Gullas College of Medicine, University of the Visayas, Cebu, Phil 9. นายนเรนทร์ฤทธิ์ ฤทธิยา Gullas College of Medicine, University of the Visayas banilad, Cebu, Phil 10. นายปรีชา อ่อนสุวรรณ์ Lyceum-Northwestern University,Dr.francisco Q.Duque Medical,Foundation,Phil 11.นางสาวปณัฐฐา นาคทอง Gullas College of Medicine, University of the Visayas banilad, Cebu, Phil 12.นางสาวพัชรีภรณ์ จันทอุตสาห์ Gullas College of Medicine, University of the Visayas banilad, Cebu, Phil 13.นางสาวภิชญา โหมดประดิษฐ์ St.matthew’ University, School of Medicine, Cayman Islands 14.นายเรืองรุจน์ ศรีคิรินทร์ Southwestern University Matias h. Aznar Memoral, College of Medicine, Phil. 15.นางสาวสิรินันดร์ ชัยพฤกษ์นุกูล Lyceum-Northwestern University,Dr.francisco Medical,Foundation,Phil 16.นายสมศักดิ์ บุญทัน Gullas College of Medicine, University of the Visayas banilad, Cebu, Phil 17.นางสาวเอมอร ภัทรมงคลกาล China Medical University, Shenyan, P.R. China โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1. นางสาวสิริอร อุดมพาณิชย์ College of Medicine and Dental Science, University of Birmingham, UK โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1.นางสาวดุษณี ขยันการ Gullas College of Medicine, University of the Visayas banilad, Cebu, Phil 2.นางสาววิไลวรรณ รักษาราช Zhejiang University, School of Medicine, Hangzhou, P.R. China 3.นางสาวศุภิสรา นวกิจบำรุง Gullas College of Medicine, University of the Visayas banilad, Cebu, Phil 4.นางสาวสิรดา ขนาบแก้ว Gullas College of Medicine, University of the Visayas banilad, Cebu, Phil โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 1.นางสาวแก้วตา เรืองรัตนภูมิ Southwestern University Matias h. Aznar Memoral, College of Medicine, Phil. 2.นางสาวจีรนันท์ นาเมืองรักษ์ University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center, Phil. 3.นายฉัตรพล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา Our Lady of fatima University, Fatima Medical Science Foundation,Inc. College of Medicine, Phil 4.นางสาวชวลี เชื้อชวลิต Our Lady of fatima University, Fatima Medical Science Foundation,Inc. College of Medicine, Phil 5.นายชญานนท์ กองสนั่น Lyceum-Northwestern University,Dr.francisco Medical,Foundation,Phil 6.นางสาวชุตินันท์ เชื้อชวลิต Our Lady of fatima University, Fatima Medical Science Foundation,Inc. College of Medicine, Phil 7.นางสาวนภัสนันท์ อึ้งตระกูลกานต์ Zhejiang University, School of Medicine, Hangzhou, P.R. China 8.นางสาวนันทรัตน์ มงคลไชย Zhejiang University, School of Medicine, Hangzhou, P.R. China 9.นางสาวสิรอร วรรณานนท์ Zhejiang University, School of Medicine, Hangzhou, P.R. China 10. นางสาวอัจฉรา โสภา Lyceum-Northwestern University,Dr.francisco Medical,Foundation,Phil โรงพยาบาลตำรวจ 1.นางสาวกชกร เจริญผลพิบูลย์ Zhejiang University, School of Medicine, Hangzhou, P.R. China 2.นายขจรยุทธ บางท่าไม้ Gullas College of Medicine, University of the Visayas banila, Cebu, Phil 3.นางสาวชญานิศ พรกีรติวัฒน์ China Medical University, Shenyan, P.R. China 4.นายณัฐพงษ์ อนุกูลประเสริฐ Zhejiang University, School of Medicine, Hangzhou, P.R. China 5.นายเตชิณ วศินสังวร Zhejiang University, School of Medicine, Hangzhou, P.R. China 6.นายทรงพล ไชยปัญญา Gullas College of Medicine, University of the Visayas banila, Cebu, Phil 7.นางสาวนพรัต ทองภู Shanghai Medical College, Fudan University, P.R. China 8.นางสาวนันทิวรรธน์ วิรัตตยานนท์ Southwestern University Matias h. Aznar Memoral, College of Medicine, Phil. 9.นางสาวปวิชญา โฆสะนันท์ชัย Gullas College of Medicine, University of the Visayas banila, Cebu, Phil 10.นางสาวพิมพ์พัชรินทร์ วิสมล Gullas College of Medicine, University of the Visayas banila, Cebu, Phil 11.นางสาวภรภัทร อินทรีย์ Gullas College of Medicine, University of the Visayas banila, Cebu, Phil 12.นายวทัญญู สกลชัย Lyceum-Northwestern University, Dr.francisco Medical, Foundation, Phil 13.นายวรทย์ รังสิมาหริวงศ์ Zhejiang University, School of Medicine, Hangzhou, P.R. China 14. นางสาววิจิตรรัตน์ จำเพียร Lyceum-Northwestern University, Dr.francisco Medical, Foundation, Phil 15. นายวิชัย ทรัพย์ทวีวศิน Medical University of Lodz, Poland 16.นางสาว หฐ หวังกิตติพร Zhejiang University, School of Medicine, Hangzhou, P.R. China โรงพยาบาลเลิดสิน 1.นางสาวเฉลิมขวัญ อัศวปยุกต์กุล Gullas College of Medicine, University of the Visayas banila, Cebu, Phil 2.นางสาวชญานิษฐ์ ตั้งแต่ง Lyceum-Northwestern University, Dr.francisco Medical, Foundation, Phil 3.นางสาวดาริกา ปั้นคณาผล Gullas College of Medicine, University of the Visayas banila, Cebu, Phil 4.นายธนกฤต ธนัชฐิติพันธ์ Lyceum-Northwestern University, Dr.francisco Medical, Foundation, Phil 5.นายธนาวัฒน์ รักตะสุวรรณ Gullas College of Medicine, University of the Visayas banila, Cebu, Phil 6.นางสาวธันย์นิชา พงศ์ชนะสิทธิ์ Zhejiang University, School of Medicine, Hangzhou, P.R. China 7.นางสาว นวพร สุภนรานนท์ Southwestern University Matias h. Aznar Memoral, College of Medicine, Phil. 8.นางสาวนิดา จำปาศรี Lyceum-Northwestern University, Dr.francisco Medical, Foundation, Phil 9.นางสาวปิยะธิดา คณะนัย Gullas College of Medicine, University of the Visayas banila, Cebu, Phil 10.นางสาวพรทิพย์ พงษ์ประติยานนท์ Gullas College of Medicine, University of the Visayas banila, Cebu, Phil 11.นางสาวพจมาลย์ น้อยใจ Lyceum-Northwestern University, Dr.francisco Medical, Foundation, Phil 12.นางสาวรัสรินทร์ สินธุปรีชาพงศ์ Southwestern University Matias h. Aznar Memoral, College of Medicine, Phil. 13.นายวีรสันต์ ชัยชิตาทร Lyceum-Northwestern University, Dr.francisco Medical, Foundation, Phil 14.นายสยาม ไพสิฐตระกูล Gullas College of Medicine, University of the Visayas banila, Cebu, Phil 15.นางสาวสถิตย์หทัย วงศ์สัจจา Southwestern University Matias h. Aznar Memoral, College of Medicine, Phil. 16.นายสุรพงศ์ ตั้งสัตยวาที Gullas College of Medicine, University of the Visayas banila, Cebu, Phil 17.นางสาวอาริสา ตรีสัตยาเวทย์ Gullas College of Medicine, University of the Visayas banila, Cebu, Phil 18.นางสาวอภิณทร์พร กุลศักดิ์ภคนันท์ Gullas College of Medicine, University of the Visayas banila, Cebu, Phil หมายเหตุ 1. นางสาวชญานิศ พรกีรติวัฒน์ นางสาวเอมอร ภัทรมงคลกาล นายฉัตรพล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นางสาวชวลี เชื้อชวลิต และนางสาวชุตินันท์ เชื้อชวลิต จะสำเร็จการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2557 คณะอนุกรรมการรับรองสถาบันและจัดสรรแพทย์ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมัติให้เริ่มฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดได้ในเดือนสิงหาคม 2557 ทั้งนี้ระยะเวลาในการฝึกอบรมต้องครบ 12 เดือน 2. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวกับสถาบันฝึกอบรม ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557 หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกยังมิได้ไปรายงานตัวจะหมดสิทธิในการฝึกอบรม อนึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายในโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศที่แพทยสภา รับรอง ทั้งนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว จะต้องส่งหลักฐานว่าได้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว ให้สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 หากพ้นกำหนดดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการแพทยสภายังไม่ได้รับจะถือว่าผลการคัดเลือกและการฝึกอบรม เป็นโมฆะ (ยกเว้น นางสาวชญานิศ พรกีรติวัฒน์ นางสาวเอมอร ภัทรมงคลกาล นายฉัตรพล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นางสาวชวลี เชื้อชวลิต และนางสาวชุตินันท์ เชื้อชวลิต ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2557 เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้จัดส่งหลักฐานว่าได้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร บัณฑิตให้แพทยสภาทันที) จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2557 (นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์) เลขาธิการแพทยสภา