กาหนดการสัมมนาแพทย์ที่ทาเวชปฏิบัติ (คลินิก) ส่วนตัว วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เวลา ห้องประชุมเสม พริ้งพวงแก้ว 09.30 น.-10.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร หนังสือ CME/รับประทานอาหารว่าง 10.00 น.-10.10 น.  กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  10.10 น.-10.20 น.  กล่าวเปิดงาน โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  10.20 น.-10.45 น. “บทบาทของแพทย์ต่อการศึกษาต่อเนื่อง” โดย ประธานกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ 10.45 น.-11.00 น. "ประเภทกิจกรรมใหม่เพื่อแพทย์ และการเก็บคะแนน" โดย ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ พลตรี ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล 11.00 น.-12.30 น. อภิปรายกลุ่ม ในหัวข้อ 1. "ผลกระทบของมาตรา 41 สปสช." โดย อัยการสมใจ โตศุกลวรรณ์ 2. "ผลกระทบราคายาของสถานพยาบาล และคลินิกเอกชน" โดย อ.นพ.พินิจ หิรัญโชติ อ.นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 3. "กรณีศึกษา case อุ้มบุญ และความเสี่ยงต่าง ๆ" โดย พล.อ.ท.นพ.การุณ เก่งสกุล 4. อภิปรายและตอบข้อซักถาม ดาเนินรายการโดย พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ 12.30 น. - 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน