ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ( ศ.น.พ. ) ได้ย้ายสำนักงานใหม่จากอาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 11ไปยังสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2550

�ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ( ศ.น.พ. )

ได้ย้ายสำนักงานใหม่จากอาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 11ไปยัง

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา� ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2550

สามารถติดต่อ ศ.น.พ. ได้ที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ชั้น 7

กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ ( สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ) 02-590-1881 สายตรงผู้อำนวยการ 02-9659495

สำหรับหมายเลขโทรศัพท์สายตรงสำนักงาน จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

�1 กุมภาพันธ์ 2550